နိဗၺာန္၊ ဘလက္ဟိုး(လ္)ႏွင့္ပတ္သက္၍

Share

၊ ဘလက္ဟိုး(လ္)ႏွင့္ပတ္သက္၍

images (14)အခ်ိဳ႕က နိဗၺာန္ႏွင့္ ဘလက္ဟိုး(လ္)ကို ဆက္ႏႊယ္လိုၾကသည္။

နိဗၺာန္သည္ ကာလ၊ ဌာနမွ လြတ္ေျမာက္သည္။

ဘလက္ဟိုး(လ္)သည္ သူ၏ စြဲစုပ္ျခင္းကို ခံရေသာ အရာရာအား၊ ကာလမွ လြတ္ေျမာက္ ေစသည္။ (The End of Time) ဟု သံုးႏႈန္းၾကသည္။ ထိုအခါ နိဗၺာန္ႏွင့္ ဘလက္ဟိုး(လ္)ကို မည္ကဲ့သို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရပါမည္နည္းဟူ၍ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အမွန္မွာ တစ္ျခားစီျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ – ႐ုပ္နာမ္၌ ကိေလသာသတ္၍ စင္ၾကယ္ၿပီးေတာ့မွ သတ္ႏိုင္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္က နိဗၺာန္ထဲ စံဝင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဘလက္ဟိုး(လ္) ဆိုသည္မွာ – ဘလက္ဟိုး(လ္) အဝန္းအဝိုင္း (Event Horizon) ထဲကို ဝင္ေရာက္ေသာ အရာဝတၳဳအား စြဲစုပ္လိုက္ေသာ ခါမွသာလွ်င္ ထိုအရာဝတၳဳသည္ တစ္စစီျဖစ္၍၊ ေခ်မႈန္းျခင္း ခံရကာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္မွာ တစ္ျခားစီျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကို စံဝင္ရာ၌ ႐ုပ္နာမ္၌ ကပ္ၿငိေနေသာ ကိေလသာ၊ ၊ ပပဥၥတရားမ်ား စသည္တို႔ကို အကုန္လံုး ပယ္သတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္အား ပီပီျပင္ျပင္ တည္ေဆာက္ေသာအခါ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သည္ ႐ုပ္နာမ္ကို စြန္႔လြတ္၍ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ စံဝင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ (သို႔) မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္၌ ကပ္ၿငိေနေသာ၊ လြဲမွားေသာ သေဘာမ်ားအား အရင္စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာရျခင္းသည္ နိဗၺာန္သြားရာလမ္း ျဖစ္သည္။

ဘလက္ဟိုး(လ္) ဆိုသည္မွာေတာ့မူ ဘလက္ဟိုး(လ္)ထဲ ေရာက္မွသာ တစ္စစီျဖစ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘလက္ဟိုး(လ္)ထဲ ေရာက္ေသာအခါ တစ္စစီျဖစ္သြားျခင္းကို ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ေခ်၊ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းေသာအခါ နိဗၺာန္၏ နိစၥ၊ ဓူဝ၊ နိပုဏ၊ အနိဒႆန၊ အစၥရိယ – စေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ားကို သိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြန္စြာကြာဟေလသည္။

နိဗၺာန္သည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိသည္။ သိပၸံပညာသည္ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိသလိုလို ဘာလိုလို ဖြင့္ဆိုသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ရွိလွ်င္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေရွ႕ဆက္သြားစရာ လမ္းမရွိမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ပန္းတိုင္မရွိေစခ်င္ၾကေခ်။ ဤကား သိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕၏ အယူအဆျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာတို႔မွာမူ နိဗၺာန္ရွိသျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ ပန္းတိုင္ျဖစ္ရာ၊ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္လွ်င္ အရာရာၿပီးသည္၊ ျပည့္စံုသည္၊ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ိဳးစံု စုပံု၍ခံစားရသည္၊ သႏိၱသုချဖစ္သည္။ ယင္းကြာဟမႈသည္ လြန္စြာႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ႏွင့္ ဘလက္ဟိုး(လ္)ကို ႏိႈင္းယွဥ္၍ မေျပာသည္ကမူ ပို၍ေကာင္းမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *