ဉာဏ္ပညာ၏လွ်င္ျမန္ပံု

Share

ဉာဏ္ပညာ၏လွ်င္ျမန္ပံု

ဆရာျမတ္ႀကီးထံ အေႏၱ၀ါသိက တပည့္အျဖစ္ ခံယူခဲ့ရစဥ္ ဉာဏ္ပညာ၏ လွ်င္ျမန္ပံုကို ဗဟုသုတ ရဖူးပါသည္။ ဉာဏ္ပညာသည္ လြန္စြာမွျမန္သည္။ ႐ုပ္ျမန္သည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ကဲ့သို႔ မျမန္ႏုိင္သကဲ့သို႔၊ စိတ္ျမန္သည္ ဆိုသည္မွာ ဉာဏ္ကဲ့သို႔ မျမန္ႏုိင္ပါ၊ ထိုသို႔လွ်င္ သေဘာရပါသည္။ ဉာဏ္ပညာသည္ လြန္စြာျမန္သည္။ လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္၊ ရွင္သန္ေသာသတၱိ ဟူ၍ အဆိုအဆံုးမရွိသည္။

ဉာဏ္သည္ လြန္စြာမွလွ်င္ျမန္လွေလရာ စိတ္တစ္ခဏမ်ားကို ႐ႈသတ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္မွာ ဉာဏ္ပညာပင္ျဖစ္ သည္။ စိတ္သည္ လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ေအာက္၌ အပ်က္တရားအျဖစ္ ထင္ရွားေစသည္။ ဉာဏ္မလွ်င္ျမန္လွ်င္ စိတ္သည္ လႊမ္းမိုးသြားႏုိင္သည္။ ရန္သူရွိေသာ အေႏွာင့္အယွက္ရွိေသာ အခါမ်ားတြင္ ဥပမာဆိုပါစို႔ ဉာဏ္ပညာ၏ လွ်င္ျမန္မႈသည္ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိသည္။ ရန္သူမဦးမီ ကိုယ္ဦးဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ထိုကိစၥမွာ လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ရွိမွျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဉာဏ္ပညာသည္ ႏုိးၾကားေနရသည္၊ တက္ၾကြေနရသည္၊ လွ်င္ျမန္ ရွင္သန္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိးၾကားမႈကို တရားရွင္မ်ားက ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံ တပည့္ခံစဥ္က တစ္ခြန္း မိန္႔လွ်င္ တစ္ခြန္း သတိယွဥ္ႏုိင္သည္။ အနား၌ ကိ်န္းစက္ခြင့္ရေသာအခါ တစ္ခြန္းမိန္႔႐ံုႏွင့္ ၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ဆရာျမတ္ႀကီးကို တပည့္ရင္းအျဖစ္ထားကာ အတူေနခြင့္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အအိပ္အေန မစက္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားအား မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ မိမိအခန္းထဲ၌ မသိပ္ေခ်။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္သာလွ်င္ အအိပ္အေန ေပါ့ပါး၊ ျဖတ္လပ္၊ ႏုိးၾကားလြယ္ေသာေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ထားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံတြင္ သာသနာ့ေဘာင္၌လည္း ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တဖန္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္လိုသျဖင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ခြင့္ျပဳေသာေၾကာင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္ လဲကာ အားထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက သေဘာတူညီမႈ ေပးေတာ္မူ၍ ဆရာသည္ ေတာေတာင္၊ ေရေျမ၊ သမုဒၵရာ၊ သခၤ်ဳိင္းမ်ား၌ တရားအားထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အားထုတ္သျဖင့္ လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ ရရွိေတာ္မူခဲ့ဖူးသည္။ ၏ဉာဏ္သည္ လြန္စြာမွ လွ်င္ျမန္သည္။ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ေတြ႕လွ်င္လည္း ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အေႏွာင့္၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုေတြ႕ေလ့ရွိသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ ဆရာျမတ္ႀကီးထံ တပည့္ခံေသာအခါ အကယ္၍ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကိုေတြ႕လွ်င္ လက္ပါးေစ အစြန္အျဖားမ်ားကိုသာ ေတြ႕ေလ့ရွိသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အဓိကက်ေသာ အေႏွာင့္ကို ေတြ႕ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ ဤကား ထူးျခားေသာ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ ဉာဏ္ပညာ နက္႐ႈိ္င္းပံုတို႔၏ သက္ေသ သာဓကပင္ျဖစ္သည္။

အေႏွာင့္အယွက္ရွိလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ကို ၿဖိဳႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။ ဓမၼအႏၱရာယ္ဆိုသည္မွာ ရွိသည္။ သူတို႔သည္ မာန္နတ္အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားကဲ့သို႔ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား ေကာင္းသထက္ ေကာင္းမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းကား ဓမၼတာသဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဆရာျမတ္ႀကီီးသည္ အဓိကက်ေသာ အေႏွာင့္အယွက္၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ေတြ႕ျမင္ေလ့ရွိသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ ဆရာျမတ္ႀကီးထံ တရားအားထုတ္စဥ္က ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအား လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္း ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔သည္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ကို အေမြရ ခံယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ မိမိကိုယ္တို္င္ပင္ လွ်င္ျမန္ေသာဉာဏ္ကို အထိုက္အေလွ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္ေနသည္။

ဉာဏ္သည္ လွ်င္ျမန္မွျဖစ္မည္။ ထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ ေလးလံျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ေခ်။ ႏုိးၾကာတက္ၾကြမႈ၊ ရွင္သန္မႈ၊ လွ်င္ျမန္မႈတို႔ကို ဉာဏ္ပညာအရာ၌ အထူးအေလးေပးအပ္ေၾကာင္း ဆရာျမတ္ႀကီး၏ အဆိုအဆံုးမ၌ ခံယူတည္ရွိခဲ့ရသည္။ ဆရာျမတ္ႀကီး၏ အဆိုအဆံုးမမ်ားထဲတြင္ ဗဟုသုတ ေျမာက္မ်ားစြာရွိရာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး တရားရႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႀကီးစြာေသာ အေထာက္အပံ့ကိုျပဳေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ခံယူနာခံ ခဲ့ရဖူးသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေရးသားေဖာ္ျပ တင္ျပပါဦးမည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *