ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ -31

Share

ျမတ္ပန္းေမႊးလွိဳင္ၾကဴ

ခိုနန္းေရယာဥ္လိႈဏ္ဂူျမတ္

 တတိယည

၁၃၃၉ ခု၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၁) ရက္

၁၉၇၇ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ (၇) ရက္

လက္ေတြ႕ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာကို ဉာဏ္ျဖင့္ သိနားလည္ျခင္း

ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ကို စံျမန္းႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းႏိုင္ရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရေသာ အလုပ္သည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ရွိေသာ အရာမ်ားကို ကုန္ရန္ လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရွိေသာ အရာမ်ား မရွိေတာ့ေသာ အခါ မရွိေသာအရာ ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရွိေသာ ဒုကၡကိေလသာကို မရွိေအာင္လုပ္ေသာအခါ ဒုကၡမရွိျခင္းျဖစ္ေသာ သုခ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိေလသာကို သတ္ႏိုင္ေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡ အဆံုးတြင္ သုခရွိသည္။ ၏ အဆံုးတြင္ နိစၥရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ နိစၥဆို၍ နိစၥ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။

ပရမတ္ နိဗၺာန္သည္ နိစၥ၊ ဓူ၀၊ နိပုဏ၊ သုဒုဒၵႆ၊ အနိဒႆန၊ အႏုတၱရ၊ အစၧရိယ၊ အမၺဴတ၊ စေသာ ဂုဏ္ရည္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေနေပသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ အျမဲ နိစၥတည္ရွိေသာ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေသာ အလြန္ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ ႏႈိင္းခိုင္းစရာ ထပ္တူဥပမာ ရွာမရႏိုင္ေသာ၊ တရားအားလံုးတို႔ထက္ အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ေကာင္းလြန္းလွေသာ ပရမတၳအားျဖင့္ အထင္အရွားရွိေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနေပသည္။

အျခားနည္းအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ ေဖၚျပရမည္ဆိုလွ်င္ နိဗၺာန္သည္ သဥပါဒိေသသ ၊ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ဟူ၍ ႏွစ္ပါးအျပားရွိသည္။ ထိုႏွစ္ပါးအနက္ ႏွင့္ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္တို႔ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ကိေလသာအားလံုးတို႔ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကသည္။

ခႏၶာငါးပါး အၿပီးအပိုင္ မခ်ဳပ္ေသးမူ၍ ယင္းသို႔ ကိေလသာမ်ားသာ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈကို သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ဟုေခၚသည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္တို႔ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ၾကေသာအခါ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ ဘ၀သစ္၌ တဖန္ျပန္ျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ေသာအားျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကသည္။ ယင္းသို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၾကေသာအခါ ႐ုပ္နာမ္တရားတို႔သည္ ေလာင္စာမရွိေသာ မီးကဲ့သို႔ ေနာင္ဘ၀တို႔၌ အသစ္တဖန္ျဖစ္ရန္ မရွိေတာ့ဘဲ အၿပီးအပိုင္ ႐ုပ္သိမ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၾကေတာ့သည္။ ခႏၶာငါးပါး အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးသည္၏ ေနာက္၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၿငိမ္းေအးမႈ ဓာတ္သဘာ၀ကို အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္ဟုေခၚသည္။ ထို အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္သည္ ပရမတ္နိဗၺာန္ႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း ထပ္မံရွင္းျပပါမည္။

အသခၤတဓာတ္ ပရမတ္ နိဗၺာန္သည္ အထင္အရွား ရွိသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္ ပရမတ္တို႔ကဲ့သို႔ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမ်ဳိးလည္း မဟုတ္။ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ညီညြတ္ေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမ်ဳိးလည္း မဟုတ္၊ အျမဲ နိစၥ တည္ရွိေနေသာ တရားမ်ဳိးျဖစ္၏။ အျမဲ နိစၥ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အခါကစ၍ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ဥပါဒ္ခဏအားျဖင့္ ျပစရာမရွိ၊ ဥပါဒ္ခဏမရွိ၍ ထီခဏ ဘင္ခဏတို႔လည္းမရွိ ခဏသံုးပါး မရွိသည္ျဖစ္၍ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္လတံ့ဟူေသာ ကာလသံုးပါးတို႔ လည္းမရွိ။ ယင္းသို႔ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ ကာလသံုးပါးတို႔၌ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ အဇာတ နိဗၺာန္ဟူ၍လည္း သိနားလည္ႏိုင္သည္။

ဤတြင္ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ တစ္ပတ္လံုး ပရမတ္နိဗၺာန္ကို တခါတရံမွ် မေတြ႕ျမင္ခဲ့ ၾကရ၊ ေသာတာပတၱိမဂ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေသာ အခါမွသာ ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ ထို ပရမတ္ နိဗၺာန္ကို စ၍ ေတြ႕ျမင္ ရေသာအခ်ိန္ကာလသည္ ပရမတ္ နိဗၺာန္ စ၍ျဖစ္ေပၚေသာ အခ်ိန္ဟု မယူအပ္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပရမတ္နိဗၺာန္သည္ ေသာတာပတၱိမဂ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါမွစ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမ်ဳိးလည္း မဟုတ္႐ံုမွ်မက ခႏၶာငါးပါး ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးတို႔ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးသည္၏ အျခားမဲ့မွစ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားမ်ဳိးလည္းမဟုတ္။ မည္သည့္ကမၻာ မည္သည့္ဘုရားလက္ထက္ မည္သည့္ကာလမွ စ၍ျဖစ္ေပၚလာရေသာ တရားမ်ဳိးလည္း မဟုတ္။ အျမဲထာ၀ရ တည္ရွိေနေသာ နိစၥ၊ ဓူ၀ သေဘာတရားသာ ျဖစ္၏။

တနည္း ဘင္၏အစြမ္းျဖင့္ ပ်က္စီး ေ႐ြ႕ေလ်ာျခင္း အလွ်ဥ္းမရွိ။ ခပ္သိမ္းေသာ စတုဘုမၼိက သခၤါရ တရားတို႔၏ ပ်က္စီးတတ္ေသာ အဓူ၀၊ အနိစၥ သေဘာတို႔ထက္ လြန္ကဲထူးျမတ္လွေပ၏။ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းလည္းျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္ဟူေသာ ၀ဋ္ဒုကၡ၊ ဇရာ၊ မရဏ၊ ေသာက၊ ပရိေဒ၀၊ ဒုကၡ၊ ေဒါမနႆ၊ ဥပါယာသ၊ အပီေယဟိ သမၸေယာေဂါ၊ ပီေယဟိ ၀ိပၸေယာေဂါ စေသာ ဒုကၡတို႔၏ အသစ္တဖန္ မျဖစ္ျပန္ျခင္းဟူေသာ ကုန္ျပတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းဟု ဆိုႏိုင္ေသး၏။ မီးျဖင့္ ဖုတ္ ေလွာ္အပ္ေသာ မ်ဳိးေစ့သည္ အေညွာင့္အညႊန္႔ ပင္စည္ခက္မ စသည္တို႔ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း မရွိသကဲ့သို႔ ကိေလသာ အာလာယသဟဲ ေပးမႈမွ ခန္းေျခာက္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶ အက်ဳိးေပးျခင္းငွာ မစြမ္းေတာ့ေခ်။

နိဗၺာန္သည္ ရာဂကၡေယာ ဟုဆိုရာ၌ ရာဂ အႏုသယ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္တို႔၏ သႏၲာန္တြင္ တရစပ္ဟု ဆိုအပ္သကဲ့သို႔ ကိန္းေနေသာ ရာဂကို အရိယာမဂ္ျဖင့္ ပယ္အပ္ ပိုင္းျဖတ္ၿပီးသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ ကုန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရာဂမျဖစ္ေပၚေတာ့ျခင္း ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ တဖန္ မျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဤသို႔ေသာ တဏွာကုန္ဆံုးေသာ ဒုကၡခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းေသာ ေဘးရန္တို႔၏ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေသာ အပူမီးတို႔ မေလာင္ၿမိဳက္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္သက္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ယွဥ္ေသာ မျပဳမျပင္ရဘဲ အပ်က္တရားမွ ကင္းလြတ္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ ကိုယ္တိုင္သိ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ စံျမန္းႏိုင္ရန္ က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အပ္သည္သာတည္း။

နိဗၺာန္အေၾကာင္း ဆင္ျခင္ၿပီးေနာက္ တေရးႏိုးလာေသာအခါ မ်ားစြာမွ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ခ်မ္းေျမ့လ်က္ ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း အလုပ္ လုပ္လိုက္ေလသည္။ အလုပ္ လုပ္ရသည္မွာ လြန္စြာမွ ခ်မ္းသာဘြယ္ ေကာင္းလွပါေပ၏။ လူသူႏွင့္ ကင္းေ၀ေသာ ေတာေတာင္ လိႈဏ္ဂူတြင္ အ႐ုဏ္မက်င္းမီ လြန္စြာမွ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိရာ အလုပ္စခန္း၀င္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ အေျခအေနမွာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပ္သိပ္ သည္းသည္းႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့လွေသာ သေဘာကို ေတြ႕ရသည္။ အားမလို အားမရ ရွိလွ၍ ထပ္မံဆင္ျခင္ၾကည့္ရာ ပိုမိုခ်မ္းေျမ့ေသာ သေဘာကိုသာ ေတြ႕ရျပန္သည္။ ထိုအခါ သုခမ်ဳိးစံု စုပံုေနျခင္းဟူေသာ စကားကို သြား၍ အမွတ္ရေတာ့သည္။ လူသာမန္ တစ္ဦးအဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ မေရာက္ႏိုင္ေသာ မ၀န္႔ႏို္င္ေသာ  လိႈဏ္ဂူညခ်မ္း အခ်ိန္အခါတြင္ တစ္ပါးတည္း ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ လြန္စြာမွ ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့  ရွိေနပံုမွာ ရတနာျမတ္သံုးပါး တရားေတာ္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္၊ ကုသိုလ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ ဉာဏ္တို႔သည္ ခ်မ္းေျမ့ ေအးၿငိမ္းလ်က္ရွိရာ ေၾကာက္႐ြ႕ံျခင္း လႈပ္ရွားျခင္း ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း ၿငီးေငြ႕ျခင္း တို႔သည္ ဆိတ္သုဥ္းကုန္ခဲ့ၿပီတည္း။ အျခား အေၾကာင္းမွာလည္း ဘာတစ္ခုမွ် အေၾကာင္းျပဳစရာ မရွိသျဖင့္ နိဗၺာန္ အေၾကာင္းကိုပါ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ ေနလိုေပသည္။

နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာမွ ခ်မ္းသာေအးၿငိမ္းေသာ ဓာတ္ျဖစ္ရမွာပါတကား။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းႏွင့္ ေအးၿငိမ္း ခ်မ္းသာမႈတို႔ကို ရမည္။ သိပ္သည္းစြာ ေပးအပ္ေသာဆုလာဘ္ ရတနာမ်ဳိး ျဖစ္ေပမည္တည္း။ ဒုကၡဟူသမွ် ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသျဖင့္ ခ်မ္းသာရသလို ခ်မ္းသာျခင္းမ်ဳိးစံု ရွိေနေသာေၾကာင့္လည္း ခ်မ္းသာေနသည္ပင္။ ေအးျမခ်မ္းသာလ်က္ ဉာဏ္ပညာ၏ မေရာင့္ရဲႏိုင္ေသာ ဆင္ျခင္လိုမႈကို အေႏွာက္အယွက္ကင္းလြတ္စြာ ရႏိုင္ေပၿပီ။

၃၁ ဘံုမွေ၀းေသာ၊ ႐ုပ္နာမ္မွေ၀းေသာ နိဗၺာန္တြင္ ၃၁ ဘံု၏ အပူမီးသည္၎၊ ႐ုပ္နာမ္၏ အညစ္အေၾကးသည္၎၊ အေငြ႕အသက္မွ်ပင္ မကပ္မိေခ်။

လူရိပ္ လူေငြ႕ ေ၀းလွေသာ ဤလိႈဏ္ဂူတြင္ ၃၁ ဘံုမွ ေ၀းလွေသာ နိဗၺာန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ဆင္ျခင္္ရသည္မွာ ထူးျခားေသာ ေအးျမခ်မ္းသာမႈကို ရရွိခံစားရေပသည္။ ကိေလသာ အေငြ႕ကင္းေ၀းေသာ ေနရာအရပ္သည္ ကိေလသာမွ လြတ္ၿငိမ္းေသာ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္၍ ေကာင္းလွပါဘိသည္။

ကိေလသာ မရွိမွ ကိေလသာခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာခ်ဳပ္ရာမွာ ရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ရေအာင္ ကိေလသာတို႔ ျဖစ္ေပၚေပးရမည္ဟု ငမိုက္သားတို႔ အယူမွားပံုမွာ တက္တက္စင္ လြဲၾကေပေတာ့ သည္။ ကိေလသာအား မခြာႏိုင္၍ ကိေလသာနား ရစ္၀ဲကာေျပာၾကေသာ စကားမ်ားသည္ တက္တက္စင္ ေအာင္ပင္ လြဲေနၾကသည္။

အရိယာတို႔သည္ ကိေလသာခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္ထက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ကိေလသာ အပူမီးမွ ေ၀းသည္ထက္ ေ၀းရာသို႔သာ ဉာဏ္အရာ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ေနၾကမည္ကို မ်က္ကန္းတို႔ သိနားလည္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္၏ ထိုတဖက္မွ ကိေလသာႏွင့္ လြန္စြာေ၀းေလ ေကာင္းေလ မဟုတ္ပါေလာ။ အၿငိမ္းဓာတ္ ပိုင္ရွင္သည္ မည္သည့္အပူမီးကို ျပန္ေစာင္းငဲ့ လွည့္ၾကည့္လိုပါမည္နည္း။ စက္ဆုပ္၍ စြန္႔ပစ္ခဲ့ပါေသာ မစင္ကို ျပန္လည္ခံုမင္ တြယ္တာႏွစ္သက္စရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ပိုးဖလံမ်ဳိးမွသာ မိုက္တြင္းနက္၍ မီးကို တိုးမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ပ်ားပိတုန္းသည္ ပန္း၀တ္ရည္ကို စားသံုးမွီ၀ဲေပလိမ့္မည္။ ပညာရွိ သူေတာ္စင္တုိ႔သည္ အညစ္အေၾကးကင္းစင္ရာ နိဗၺဴတာသို႔ ညြတ္ေနလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္၏ ခ်မ္းေျမ့ျခင္း ႏွစ္လိုဘြယ္ရွိျခင္းတို႔ကို ဉာဏ္သက္၀င္ ဆင္ျခင္ေနလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသည္သာ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ခ်မ္းသာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္၌ ဘာရွိရဦးမည္နည္း။ ခ်မ္းသာၿပီးရင္း ခ်မ္းသာျခင္းသာ တသားတည္း ျဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။ သတိဉာဏ္ရွင္သန္ ဆင္ျခင္သိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ခ်မ္းသာမႈသည္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္စရာ ရွိပါဦးမည္ေလာ။

ေအာ္ . . . သာသနာေတာ္၏ အရိပ္အာ၀ါသသည္သာ ေအးျမၾကည္လင္၍ ခိုလံႈခ်င္စဘြယ္ ျပည့္၀ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သံသရာ၏ ဟိုတဘက္မွာ ကိေလသာတို႔၏ ကုန္ဆံုးလြန္ေျမာက္ရာမွာ နိဗၺာန္နဓာတ္ ျမတ္ေသာစံရာ ကၽြန္းရိပ္သာသည္ ထာ၀စဥ္ ၿငိမ္းေအး ၿငိမ္သက္စြာ တည္ရွိေနလိမ့္မည္သာတည္း။

ဗုဒၶျမတ္စြၾသည္ တဏွာကုန္ရာ နိဗၺာန္နန္းသို႔ စံျမန္းေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။ ရဟႏၲာ အရွင္သူျမတ္မ်ား သည္လည္း တဏွာကုန္ခန္း နိဗၺာန္နန္းသို႔ စံျမန္းေတာ္မူခဲ့ၾကေပၿပီ။

အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္လွ်င္ ဤမည္ေသာ ေလာကီႏြံေပ်ာင္း ကိေလသာ၀ဲဂယက္ ေရစီးေခ်ာင္းမွ တေျပာင္းတျပန္ နစ္မြန္းရန္ကို ဆန္မတက္လို ေရသာခိုၾကပါမည္နည္း။ ၀ဲၾသဂ ဤသံသရာမွ ျမန္မၾကာဆန္တက္၍ တဏွာခန္းရာ ကမ္းသာယာအထိ လွမ္းကာ တက္ကာ ကူးေျမာက္ကာျဖင့္ ျမင့္ရာျမတ္ရာ နိဗၺဴတာသို႔ ၾကည္သာ႐ႊင္လန္း ဉာဏ္စခန္းျဖင့္ မွန္းေမွ်ာ္ဆိုက္ဆိုက္ စံျမန္းထိုက္ၾကၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။

 

(စာေပခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၁၁၀၃၂/၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ –
Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *