တရား႐ႈသည္ဆိုရာ၀ယ္ .. ..

Share

 

တရား႐ႈသည္ဆိုရာ၀ယ္ .. ..

တရား႐ႈသည္ဆိုသည္မွာ မွတ္သည္ႏွင့္ မတူပါ .. ..

တရားအားထုတ္သူမ်ား ဤအခ်က္ကို အနည္းငယ္ သတိမူေစခ်င္ပါသည္။ မွတ္သည္ဆိုသည္မွာ ၀ိပႆနာ နယ္ပယ္၌ သံုးေလ့မရွိပါ။ တရား႐ႈမွသာလွ်င္ ၀ိပႆနာဘက္ကို ေရာက္ပါသည္။ ထိုအခါ “ဘာနဲ႔႐ႈသလဲ?” ဆိုေသာ ေမးခြန္းေပၚလာပါသည္။

ဤေနရာ တင္ျပလိုသည္မွာ လူနာႏွင့္ဆရာ၀န္ ဆိုပါစို႔ (ဥပမာ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္) လူနာက သူစားခ်င္ရာစား သူႀကိဳက္တာစားေတာ့ – ေရာဂါနဲ႔ တျခားစီျဖစ္ၿပီး ေရာဂါပဲတိုးႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ေရာဂါအေၾကာင္းလည္းမသိ၊ ခႏၶာကိုယ္အေျခအေနကိုလည္း  နားမလည္ – သူစားခ်င္တဲ့ အရာကို စားခ်င္ဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုတတ္သည္၊ စားတတ္သည္။

ဆရာ၀န္ဆိုသည္မွာ လူနာ၏ ေရာဂါအေျခအေနကို သိေသာေၾကာင့္ လူနာႏွင့္သင့္ေတာ္ေသာ လူနာ၌စြဲကပ္ေနေသာ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစေသာေဆးကို ေကၽြးမည္ – ဤကား ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူနာ ကြာျခားခ်က္ေပတည္း .. ..

ထို႕အတူ တရား႐ႈေသာအခါ အရႈခံတရားသည္ လူနာႏွင့္တူသည္၊ ေပးထားေသာ ႐ုပ္နာမ္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ႈေသာတရားမွာ ဆရာ၀န္ကဲ့သို႔ ႐ုပ္နာမ္ကို နားလည္ေသာ အသိဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈရျခင္းျဖစ္သည္။ လူနာသည္ မိမိေရာဂါ ကိုမသိသျဖင့္ မိမိစားလိုရာ စားသည္။ ထို႔အတူ ၀ိပႆနာ မ႐ႈတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိ႐ုပ္နာမ္အတိုင္းပင္ မွတ္သည္။ မွတ္သည္ဆိုသည္မွာ ၀ိပႆနာ၌ မရွိေခ် .. .. ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ – ၀ိပႆနာ အဆင့္၌ မွတ္ျခင္းမရွိ၊ ႐ႈျခင္းသာရွိသည္ – ႐ႈျခင္း၊ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ပိုင္းျခားျခင္း၊ ပယ္စြန္႔ျခင္း .. .. စသည္တို႔သည္ ၀ိပႆနာ နယ္ပယ္၌ သံုးႏႈန္းရေသာ စကားမ်ားျဖစ္သည္။

မွတ္သည္ဆိုသည္မွာ အေျခခံ မူလဘူတ သမထႏွင့္ေရာ၍ မွတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ႈသည္ ဆိုသည္မွ ႐ႈေသာအသိဉာဏ္က အ႐ႈခံျဖစ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္ကို ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ လူတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္၍ – အ႐ႈခံတရားလည္းလူ ႐ႈေသာသေဘာကလည္း ဒီလူကေနမွ ဘာသာ သာသနာၾကည္ညိဳသျဖင့္၊ ယံုၾကည္သျဖင့္ ႏွင့္ တြဲဖက္၍ “အရိယာဆိုသည္မွာ ဤသို႔ ဤသို႔ .. .. ႐ႈျမင္ရသည္” ဟူေသာ အသိဉာဏ္ပညာကို ဦးေဆာင္၍ ႐ႈျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေနရာ၌ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ လြန္စြာ ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းသည္ – “ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ဟုတ္ပါသည္။ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ ရမည္ – ခႏၶာ ခႏၶာေရာက္ မဟုတ္ေခ် .. .. ခႏၶာ ခႏၶာေရာက္မွတ္ေနျခင္းသည္ ‘လူနာက သူစားခ်င္ရာ စားေသာသေဘာ’ ျဖစ္၍ ေရာဂါႀကီးထြားၿပီး တစ္ေန႔ ဒုကၡေရာက္မည္သာ ျဖစ္သည္။ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္မွ – ဉာဏ္ဟူသည္မွာ ဆရာ၀န္ႏွင့္တူသည္။

ဆရာ၀န္သည္ ႐ုပ္နာမ္ ခႏၶာ၏သေဘာ သဘာ၀ကိုနားလည္ေသာ အသိဉာဏ္ ဦးစီးလွ်က္ ထို႐ုပ္နာမ္ သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္းကို ေဆးေကာင္းေပးသကဲ့သို႔ – ၀ိပႆနာ အရာ၌လည္း ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ထို႐ုပ္နာမ္ကို အနိစၥ႐ႈရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ႐ႈရာ၌ ခႏၶာသည္ အ႐ႈခံတရားျဖစ္၍ ဉာဏ္သည္ အ႐ႈတရားျဖစ္သည္။ ထိုဉာဏ္ကို သာသနာမွရသည္။ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းက – “ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ ႐ုပ္နာမ္အေပၚ ႏွလံုးသြင္းၾကသည္၊ (၃၁) ဘံု အေပၚ ႏွလံုးသြင္းၾကသည္” ဟူ၍ အဆိုအဆံုးအမကို ယံုၾကည္ သက္၀င္ကာ ‘ယံုၾကည္က်န္းမာ စိတ္ေျဖာင့္စြာ’ ဟူသကဲ့သို႔ ယံုၾကည္သက္၀င္ၿပီး ထို သက္၀င္ေသာ ဉာဏ္၌အသိကပ္ကာ ခႏၶာကို ႐ႈရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကိစၥသည္ လြန္စြာမွ ေလးနက္ပါသည္။ မလႊဲမေရွာင္သာ၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ၌ ‘မွတ္ျခင္း’ အရာသည္ မရွိပါ။ ‘႐ႈျခင္း’ အရာရွိပါသည္။ ထို႔ထက္ ပိုင္းျခားျခင္း၊ စြန္႔ပယ္ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ..  .. စေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားသည္  ၀ိပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ေၾကာင္း ရွင္းျပလိုပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *