အလုပ္လုပ္ၾကရေအာင္

Share

အလုပ္လုပ္ၾကရေအာင္

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ အလုပ္ပိုမို လုပ္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနသည္။ myanmarထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ အလုပ္ပို လုပ္ၾကရေပလိမ့္မည္ — သို႔မွသာ မိမိတို႔၏ ရွိၿပီးသားဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္၍ ေရွ႕သို႔တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အလုပ္၏ဂုဏ္ကို တန္ဖိုးထားရ ေပေတာ့မည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွသာ ေတာ္ကာက်မည္။

သတိထားရမည္မွာ ကမာၻသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳဦးစားေပး ကမာၻျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ႐ုပ္ဝတၳဳ တိုးတက္ေအာင္ သူတို႔သည္ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကသည္။ ျမန္မာသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳသာမက သီလ သမာဓိ ပညာကိုပါ အားေပးေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ သီလ သမာဓိ ပညာတို႔သည္ ျမင္ႏိုင္ခဲသည္။ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအား လိုက္စားရင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္၌ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနတတ္သည္ကို သတိထားရမည္။ တဖက္မွာလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဉာဏ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သီလ သမာဓိ ပညာကို က်င့္ရမည္။ တဖက္မွာလည္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအား မ်က္ေျချပတ္၍ မျဖစ္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ၾကၿပီ – ပို၍ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေလေလ ပို၍ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတို႔သည္ ျမန္မာကို ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။ အကယ္၍သာ ျမန္မာတို႔သည္ အလုပ္ပိုလုပ္လွ်င္မူ – ဒီထက္ ဂုဏ္ေပၚမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သည္ အဓိကပိုင္း၌ ပါေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ ပိုမို၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခ်င္းခ်င္းကူညီ အားေပးရမည္။ သင္ၾကားေပးရမည္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ယူရမည္။

ကမာၻသည္ ဝီရိယအပိုင္း၌ အထင္ႀကီးစရာ ေလးစားစရာ ရွိသည္။ ျမန္မာသည္ အသိပညာပိုင္း၌ အထင္ႀကီးစရာ ေလးစားစရာ ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရဟႏၱာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳက်က်ကို တန္ဖိုးထားသည္ႏွင့္အမွ်၊ ႐ုပ္ဝတၳဳက်က် ႀကိဳးစားေလ့လာၾကသည္။ ျမန္မာသည္ အသိပညာပိုင္းမွာ တန္ဖိုးထားသင့္သေလာက္ ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ဝင္ရာ၌ အားနည္းေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ဘက္စံု ႐ႈေထာင့္စံုမွ ပို၍အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာတို႔သည္ ဘုန္းမီးေနလ လြန္စြာေတာက္ပမည့္ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကမာၻ႕အလယ္ တင့္တယ္စြာ ဂုဏ္ယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါေၾကာင္း —-

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

No tags for this post.
This entry was posted in Frontpage. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *