တရားရေအာင္က်င့္လွ်င္ .. ..

Share

တရားရေအာင္က်င့္လွ်င္ .. ..

သစၥာ၀ါဒီမ်ား –

တရားရႏုိင္ျခင္း ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့

အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ အမ်ဳိးသား  ခြဲျခားမႈ ႐ွိသည္ဟု မိမိမယူပါ။

အမ်ဳိးသားသည္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးသည္လည္းေကာင္း တရားရေအာင္ က်င့္လၽွင္ ရႏုိင္ပါသည္။ ေတာ္ အတြင္းျဖစ္၍ မည္သူမဆို ရသင့္ရထိုက္ေသာ ဂုဏ္ရည္႐ွိက ရႏုိင္ပါသည္ဟု နားလည္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး သက္ေတာ္ထင္႐ွား မ႐ွိေတာ့ေသာ္လည္း ၏ အဆိုအဆံုးမတည္ေသာ မည္သည့္အမ်ဳိးသမီး မည္သည့္အမ်ဳိးသား မဆို ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ယခုေခတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရိယာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ အနည္းဆံုး အရိယာျဖစ္သည္ဟူ၍ ေျပာဆိုေထာက္ခံႏုိင္ပါသည္။ အရိယာျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ျမင္ဖူးျခင္း၊ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးျခင္း၊ စာအားျဖင့္ — ဒိဌိ၊ ၀ီစိကိစၥ၊ သီလပတၱ ပဌာမာသ ႐ႈသတ္ႏုိင္ျခင္း ..စသည္တို႔ ဂုဏ္ရည္မ်ား ႐ွိပါသည္။

အရိယာျဖစ္လွ်င္ အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ပိုင္ရပါသည္။ မည္သည့္ အရိယာမဆို အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ပိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ မပိုင္သူမွ အရိယာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *