ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား 23

Share

ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္က႑မ်ား

အပိုင္း(၂၃)

higher photo03ဝိပႆနာကို ႐ႈရာ၌ အပ်က္လကၡဏာ တင္ျခင္းသည္ လြန္စြာမွ အဖိုးတန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ဟုတ္သည္ကို မွန္သည္ကို အက်ိဳးရွိသည္ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳေတာ္မူပါသည္။ ဟုတ္လွ်င္ မွန္လွ်င္ အက်ိဳးရွိလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

တရား႐ႈရာ၌ မၿမဲျခင္းကို မၿမဲျခင္းဟု ႐ႈျခင္းသည္ အမွန္အကန္ျဖစ္ေနပါသည္။ လုပ္ရမွာ အဟုတ္ အမွန္အကန္ ျဖစ္သျဖင့္ အက်ိဳးမ်ားဖြယ္ရာသာ ရွိသည္။ အမွန္တကယ္ ႐ႈေသာအခါ အက်ိဳးမ်ားေၾကာင္းကို ရႈေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား သိေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိပႆနာ႐ႈပါ။ အခ်ိန္ရသေလာက္ ႐ႈပါ။ ႐ႈေလေလ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေလေလ ျဖစ္ပါသည္။

စိတၱာႏုပႆနာ ခ်ဳပ္ဆံုးေသာအခါ – တျဖည္းျဖည္းွႏွင့္ စိတ္မ်ားသည္ ယုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းျခင္းမွ ကင္းကာ သိမ့္ေမြ႕ႏုညံ့လာလ်က္ ေနာက္ဆံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာအခါ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကို စံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္ ဆိုသည္မွာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၊ ႐ုပ္နာမ္၊ (၃၁) ဘံု ဆိုသည္မွာ ေလာကီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏွင့္ မကြဲျပားသူမ်ားသည္ ရန္လိုၾကသည္။ အမွန္မွာ စိတ္ကို ခ်စ္ေနၾကသည္မွာလည္း တရားအားျဖင့္က မွားသည္။ စိတ္သည္ သစၥာ၌ယွဥ္ေသာအခါ ဒုကၡသစၥာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥကို နားမလည္ၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းပါသည္။

စိတ္တို႔၊ နာမ္တို႔၊ ႐ုပ္တို႔သည္ ဒုကၡတရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္သည္သာလွ်င္ ခ်မ္းသာပါသည္။ ၎တို႔သည္ ဆရာသမားေကာင္း မရွိသျဖင့္ စာေရးသူတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းအား ႏွိမ္ၾကသည္။ ဖိ၍အျပစ္တင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၍ ႏွိမ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ မ်က္ႏွာငယ္ရပါသည္။ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ၎တို႔မ်ားယြင္းမည္သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိတ္ကို ဒုကၡသစၥာဟု ေဟာပါသည္။

မည္သူသည္ စိတ္ကို ဒုကၡသစၥာဟု ေဟာသည္ကို ဆန္႔က်င္ရဲပါသနည္း —

စိတ္သည္ ႐ုပ္နာမ္ ျဖစ္၍ ဒုကၡသစၥာ ျဖစ္ပါသည္။ သခၤတတရား ျဖစ္၍ ေလာကီနယ္ပယ္၌သာရွိပါသည္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္သည္ ေလာကုတၱရာ ျဖစ္ပါသည္။ (နဝေလာကုတၱရ ဓေမၼ) ဟုူေသာ စကားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာဝါဒီမ်ား ႐ႈသာ႐ႈပါ – မိမိတို႔ဘက္မွ ခိုင္လံုေသာ မွန္ကန္ေသာ အက်ိဳးရွိေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖက္သားမ်ားကေတာ့မူ မနာလိုစိတ္ႏွင့္ စာေရးသူတို႔အား တိုက္ခိုက္ေနၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ျပႆနာ လုပ္ခ်င္ပံုရသည္။ ဤကဲ့သို႔ တိုးတက္ေနေသာေခတ္၌ အမွန္တကယ္က်င့္၍ အမွန္တကယ္ ေျပာေဟာေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ရန္လုပ္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ မက်င့္ဘဲႏွင့္ ဂုဏ္လို၍ ေျပာျခင္းမွာမူ မလိုအပ္ေပ။

စာေရးသူမွာ ႏုပႆနာ ေလးမ်ိဳးစလံုးကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ခဲ့ရာ ေကာင္းစြာ ေရေရလည္လည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိပႆနာကို ႐ႈရန္ သစၥာရွာမွီးသူမ်ားအား တိုက္တြန္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္လည္းက်င့္ တစ္ပါးသူအားလည္း က်င့္ရန္တိုက္တြန္းသည္ဟူေသာ အဆိုရွိရာ စာေရးသူသည္ ကိုယ္တုိင္က်င့္၍ အက်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ စာေရးသူ အက်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ အက်ိဳးရွိေစရန္ သစၥာဝါဒီမ်ားအား တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ေနျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္၍ အစဥ္အလာအားျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားလုပ္ေသာ လုပ္ငန္း လမ္းစဥ္အတိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

မလိုသူတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ စိတ္ရင္းမေကာင္းေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္း အားေပးရမည္၊ ကူညီရမည္၊ ဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္း ေျမႇာက္စားရမည္၊ သာဓုေခၚရမည္၊ ယင္းကိစၥမ်ား မလုပ္ဘဲ တိုက္ခိုက္သည္၊ ခ်ိဳးႏွိမ္သည္ မေပၚလာေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္၊ စိတ္ရင္းအင္မတန္ညံ့ေသာ သာသနာအတြက္ လံုးဝအႏုတ္လကၡဏာျဖစ္ေသာ မိုက္မဲမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *