ဗုဒၶဘာသာ၏ျမင့္ျမတ္ပံု

Share

၏ျမင့္ျမတ္ပံု

ဗုဒၶဘာသာသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အက်င့္၌ တည္သည္ .. ..

ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမတ္စြာဘုရားဟု ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ရသည္၊ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၌  ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ဆရာျမတ္စေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္ က်င့္ႀကံေအာင္ျမင္ အားထုတ္ၾကသူမ်ားကို ပူေဇာ္ၾကသည္။ ၏ တရားသည္ သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလံုးအား ခ်မ္းသာေစသည္။ သမုဒၵရာေရသည္ ငန္ေသာအရသာ ရွိသကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဘုရား တရားသည္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္။

နိဗၺာန္သည္ လြတ္ေျမာက္သည္၊ ခ်မ္းသာသည္ – “နိဗၺာနံ ပရမံသုခံ” ဟု အဆိုရွိသည္။ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ခ်မ္းသာမႈကိုရျခင္းသည္ နိဗၺာန္စံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နိဗၺာန္စံရာ၌ ႐ုပ္နာမ္ မရွိေၾကာင္းကို နားလည္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ခႏၶာ့ နိေယာေဓာ နိဗၺာနံ” ဟု အဆိုရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ၌ ခႏၶာမရွိေခ် .. .. ႐ုပ္နာမ္ ခႏၶာရွိေနသမွ် ဒုကၡႏွင့္ မကင္းေခ်။  နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိေခ် .. ..  ခ်မ္းသာျခင္း အတိၿပီးသည္။ နိဗၺာန္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ားသည္ မ်ားျပားလွသည္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱ၀ါအားလံုးအား ရင္၀ယ္သားလို ခ်စ္သျဖင့္ နိဗၺာန္ကို စံေစလိုသည္။ နိဗၺာန္သည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း တည္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ႐ုပ္နာမ္မရွိေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေျမာက္ျပဳရာ၌ “မဂ္စိတ္ ဖိုလ္စိတ္ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ကေလး” ျဖင့္ နိဗၺာန္စံသည္ဟု မဆိုအပ္ေခ် – ဤသို႔ဆိုေသာအခါ ကမာၻက ေထာက္ျပစရာ ျဖစ္လာမည္။ ဗုဒၶဘာသာ အစစ္အမွန္သည္ ကမာၻက ေထာက္ျပစရာ အားနည္းခ်က္ မရွိေသာ ဘာသာသာ ျဖစ္သည္။ တင္ျပေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မျပည့္စံုသျဖင့္ ေထာက္ျပစရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္ ရွိေသာ္ သာသနာျပဳရာ မက်ဘဲ ဗုဒၶဘာသာကို ညိႇးမွိန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အထူးသတိ ရွိရေပလိမ့္မည္။

“နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ မဂ္စိတ္ ဖိုလ္စိတ္” ဟု မသံုးအပ္ေခ် .. ..

နိဗၺာန္ကို စံျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေသာ စိတ္ကေလး ျဖစ္ေပၚျခင္း ဟု မသံုးအပ္ေခ် .. ..

နိဗၺာန္၌ ခႏၶာသည္ မရွိေခ်

ဤသေဘာတရားမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရည္ရည္လည္လည္ နားလည္အပ္သည္သာ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာသည္၊ ဒုကၡမွ လြတ္သည္၊ လြတ္ေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ရဟႏာၱကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ႀကီးမ်ားက နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိလွ်င္ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူၾကသည္ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္မူၾကသည္။ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ဟူ၍ ရွိသည္။ ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္ မူၾကသည္၊ ၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူူၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ပင္ (၃၁) ဘံုမွ လြတ္၍ ေနာက္ထပ္တဖန္ ႐ုပ္နာမ္ မရေတာ့ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္ မူခဲ့ဖူးသည္ – အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာမွ ခ်မ္းသာျခင္း မ်ိဳးစံုစုပံု၍ ျပည့္စံုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမွန္က – “နိဗၺာန္” ကို ဆုေတာင္းရသည္၊ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္မ်ားကလည္း နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ေဟာေေတာ္ မူၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားကလည္း နိဗၺာန္ကို ဆုေတာင္းၾကသည္။

ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါလ်က္ “နိဗၺာန္ကို ဆုမေတာင္းဘူး” ဟု – မေၾကြးေၾကာ္ေကာင္းေခ် .. .. ေၾကြးေၾကာ္လွ်င္ ဦးေႏွာက္ပ်က္သူကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ .. .. ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို အဓိကထား၍ နိဗၺာန္ကို ပန္းတိုင္ထားသည္။ နိဗၺာန္ကို မေရာက္ႏိုင္ေသးလွ်င္ရွိေစ – “နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ခ်င္” ဟု မေျပာေကာင္းေခ် .. .. ေျပာေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ (သို႔မဟုတ္) ႐ႈးႏွမ္းသူမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ နိဗၺာန္သည္ အရမ္းေကာင္းသည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ကို မသိလွ်င္ မသိဟု ၀န္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ “နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေအာင္ ဆုမေတာင္းပါ” ဟု ဖြင့္ေျပာျခင္းသည္ ႐ႈးသြတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ဦးေႏွာက္ပ်က္သူမ်ား ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးလာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာကို လူတိုင္းက အထင္ေသး ေပလိမ့္မည္ .. .. လူတိုင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာမွန္က နိဗၺာန္ေရာက္လိုၾကသည္။ နိဗၺာန္သည္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္ တုႏိႈင္းစရာ မရွိေလာက္ေအာင္ မြန္ျမတ္ေကာင္းမြန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ရေအာင္ ဆုေတာင္းရမည္၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္၊ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လ်က္ “နိဗၺာန္ကို ဆုမေတာင္းပါ” ဟု ဖြင့္ေျပာသူသည္ ႐ႈးသြတ္သူသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာမွန္က နိဗၺာန္အေၾကာင္း သိသည္ျဖစ္၍  –

နိဗၺာန္သည္ “နိ၀ါန , နိ=မရွိျခင္း၊ ၀ါန=ဆင္းရဲေစေသာ

တဏွာမရွိေသာ နိဗၺာန္ျဖစ္၍ လြန္စြာမွ ျမင့္ျမတ္လွေပသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱ၀ါမ်ားအား ခ်စ္သနားသျဖင့္ မဟာဂ႐ုဏာေတာ္ထား၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူသည္၊ နိဗၺာန္စံေစလိုသည္။ ထို ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆႏၵေတာ္ကို ႐ိုေသဦးညႊတ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို မပစ္မွားအပ္ေခ် .. .. နိဗၺာန္သည္ ေရာက္သင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ေလာ ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ စကားကို ဆန္႔က်င့္၍ ေျပာေသာ စကားမ်ား ထြက္ေနသည္ .. ..

ဥပမာ —- “ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္” ဟု ဆိုၾကသည္ “တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕” ဟု သံုးႏႈန္းရသည္၊ သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ား သံုးေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းကိစၥ၌ “တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕” ဟု သံုးသည့္ စကားအစား “တရားရွာ ေထာင္မွာေတြ႕” ဟု – ဤကဲ့သို႔ သံုးႏႈန္းလာၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လြန္စြာ ႐ိုင္းစိုင္းရာက်သည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ “တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕သည္” ဟူ၍သာ မိန္႔သည္။ ယင္းကို “တရားရွာ ေထာင္မွာေတြ႕သည္” ဟု ဆိုလာၾကသည္။

ယခုတစ္ေလာတြင္ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ စကားမ်ားေပၚလာသည္ .. ..

ဥပမာ —- “ဘုရားမွာ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အလွဴခံေငြေတြမ်ားေနပါသည္၊ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေ၀ပါဦး” ဆိုေသာ သေဘာမ်ား ထြက္လာသည္။

ဤကိစၥမွာ မွားယြင္းေနသည္ – ဆင္းရဲသားကို ကိုယ္ေပးခ်င္က ေပးႏိုင္သည္၊ ျမတ္စြာဘုရားဆီက ေငြေတြကိုယူ၍ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပးခ်င္သည္ ဆိုေသာစကားသည္ ဗုဒၶဘာသာ မပီသေခ် .. .. မလွပေသာ စကားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မသံုးႏႈန္းသင့္ေခ်။ ဆင္းရဲေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဂ႐ုဏာ ထားႏိုင္ပါသည္၊ ေထာင္က်သူမ်ားကို သနားႏိုင္ပါသည္ – ဒါက ကိုယ့္အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ သို႔ေသာ္ “တရားရွာ ေထာင္မွာေတြ႕” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဆင္းရဲေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ျမတ္စြာဘုရားဆီက အလွဴေငြေတြကို ေပးခ်င္သည္” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မေျပာအပ္ေခ်။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ လြန္္စြာမွ အသည္းနာၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရားဆီက ဖဲ့ခ်ိဳး၍ ဆင္းရဲသားေတြ ေ၀ခ်င္သည္ ဟူေသာစကားသည္ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းက ခါးသီးေသာ ႐ြံမုန္းေသာ စက္ဆုတ္ေသာ စကားမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္း၏ စကားမ်ားအား ဆန္႕က်င္ဘက္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း သတိထားအပ္ေလသည္။ “တရားရွာလွ်င္ ခႏၶာမွာသာေတြ႕သည္” စာေရးသူတို႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ တရား႐ႈလာရာ ခႏၶာမွာပဲ ႐ႈရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ “တရားရွာ ခႏၶာမွာေတြ႕” ဟူေသာ စကားသာလွ်င္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ “တရားရွာ ေထာင္မွာေတြ႕” ဟူေသာ စကားသည္ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ အသံုးအႏႈန္းမ်ား သတိထားအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *