အနာဂါတ္သည္ မေသခ်ာပါ

Share

အနာဂါတ္သည္ မေသခ်ာပါ

(Future is Uncertain)

 

imagesႏုိဗယ္ဆုရွင္ ဟိုင္ဇင္ဘတ္က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ (Future is Uncertain) လို႔ သိပၸံ တိမ္းညႊတ္တဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ (The Principle of Indeterminacy)  ပါပဲ။ မဆံုးျဖတ္ရေသးတဲ့ ဥပေဒသပါ။ အရာရာကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာတဲ့အခါ ေလ့လာတဲ့ အရာက အေလ့လာခံ သဘာ၀ကို သက္ေရာက္ ေ႐ြ႕လွ်ားေစလို႔ အရာရာကို အေသးစိပ္ မသိႏုိင္ပါဘူး။

 

ဥပမာ-အမႈန္တစ္ခုကို သူ႔ရဲ႕တည္ေနရာကို ေလ့လာလိုက္ရင္ သူ႔ရဲ႕ ေ႐ြ႕လွ်ားႏႈန္းကို မသိေတာ့ပါဘူး။ တိတိက်က် မသိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေ႐ြ႕လွ်ားႏႈန္းကို ေလ့လာလိုက္ရင္လည္း​ တည္ေနရာကို တိတိက်က် မသိေတာ့ပါဘူး။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ေလွ်ာ့ၿပီး

မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါဘူးဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ခ်ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းဥပေဒဟာ (The Principle of Indeterminacy) ဆိုၿပီးေတာ့ ဟိုင္ဇင္ဘတ္ရဲ႕ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ပံုေသနည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶဘာသာမွာ နပတိကေခၤ အနာကတံ ဟူေသာ သေဘာရွိပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အနာဂါတ္ႀကီးဟာ အစုအပံု ထားၿပီးၿပီးသားလို မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အရာရာဟာ ဒႆနစကားလံုးနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ (Action by Contact) ေပါ့ေနာ္၊ ေတြ႕လိုက္ေတာ့မွ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲ လာတာပါ။ ဒီေတာ့ ေတြ႕ေပးဖို႔ လိုတယ္။ အေတြ႕က ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။

 

ဒီေတာ့ အနာဂါတ္ဆိုတာ မေတြ႕ရေသးေတာ့ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဆံုးျဖတ္မႈကို မရဘူးလို႔ သိပၸံကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာကေတာ့ ပိုၿပီး အဆင့္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အနာဂါတ္ဟာ မေသခ်ာပါဘူး။ (Future is Uncertain) အရာရာဟာ အနာဂါတ္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုစြာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား မဟုတ္ပါဘူး။ နပတိကေခၤ အနာကတံ ဟူ၍ ယူဆအပ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , . Bookmark the permalink.