တရားအားထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာဂုဏ္ရည္ငါးမ်ိဳး

Share

တရားအားထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာဂုဏ္ရည္ငါးမ်ိဳး

bism4   တရားအားထုတ္ရာ၌ ယံုၾကည္ က်န္းမာ – ယံုၾကည္ရမည္ က်န္းမာရမည္။

စိတ္ေျဖာင့္စြာ – စိတ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာထားရမည္။ ေကြ႕ေကာက္၍ မထားရ။

လြန္စြာအားထုတ္ – တရားရေအာင္ အားထုတ္ရမည္၊ အထူးႀကိဳးစားရမည္၊ လြန္စြာ ႀကိဳးစားရမည္။

နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို ျဖစ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္ – ရုပ္နာမ္တို႔၏ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးသြား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္ကို ျမင္ရမည္။

ဤငါးအင္ အမွန္ပင္ မဂ္ရေၾကာင္း – ယင္းသည္ မဂ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ အတိအက် ေဖာ္ညႊန္းေတာ္မူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားသည္ကို သိျမင္ရန္ က်င့္ႀကံႀကိဳးစားျခင္းမွ တရားအားထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ေတြ ဟိုကေနဒီ ဒီကေနဟို ေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ တရားအားထုတ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ အယူအဆအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၿပီးသား ျဖစ္သည္ကို ဖြင့္ဆိုသည့္အတိုင္း လိုက္နာရမည္။ ကိုယ့္အတၱေနာမတိႏွင့္ တာ၀န္မဲ့ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ပရမ္းပတာေျပာ၍ မရေခ် —

တရားအားထုတ္ျခင္းကို ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ တရားအားထုတ္ဖူးေသာ ပုဂၢိဳလ္ ေျပာလွ်င္ သဘာ၀က်သည္ – (သို႔မဟုတ္) ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းထံ တပည့္ခံဖူးလွ်င္လည္း သဘာ၀က်သည္။ ဘာမွမရဘဲႏွင့္ ကိုယ္ေျပာခ်င္ရာ ရမ္းတုပ္မွန္းတုပ္ ေျပာျခင္းသည္ သဘာ၀မက်ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ရည္မ်ားရွိေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ မွာေတာ္မူခဲ့ဖူးပါသည္ – တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာနည္းျဖင့္ အားထုတ္ အားထုတ္၊ သတိပဌာန္ေလးမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအားထုတ္ (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳး ေရာအားထုတ္၊ မည္ကဲ့သို႔ပင္ အားထုတ္ပါေစ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ပ်က္သည္ဆိုေသာ တရား၏သေဘာကို သိျမင္ရန္အားထုတ္မွသာ တရားအားထုတ္ျခင္း မည္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *