သိပၸံပညာရပ္၏ျပႆနာတစ္ခု 01

Share

သိပၸံပညာရပ္၏ျပႆနာတစ္ခု

AlbertEinstein 1

အရာရာတိုင္း၌ ျပႆနာမ်ား ရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ၌လည္း ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၎ထဲမွ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ကြမ္တမ္သီအိုရီကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာေၾကာင့္ ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ ႏိုဘယ္(လ္)ဆုရ ႏွင့္ အျခားသူ႔သူငယ္ခ်င္း ႏိုဘယ္(လ္)ဆုရ မက္(စ)ဘြန္းတို႔ သေဘာထားျခင္း ကြဲလြဲခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္၍ ေမတၱာဓာတ္ကမူ မပ်က္ေခ်။ အယူအဆ ကြဲျပားေၾကာင္းကိုမူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။

အို္င္းစတိုင္းသည္ ႏိႈင္းရဘက္၌ ရပ္တည္၍၊ မက္(စ)ဘြန္းသည္ ကြမ္တမ္ဘက္၌ ရပ္တည္သည္ဟု ေျပာရန္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အိုင္းစတိုင္းသည္ တရားေသ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဝါဒဘက္၌ ရပ္တည္၍၊ မက္(စ)ဘြန္းသည္ အေျခအေနအလားအလာ ရွိျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာဘက္၌ ရပ္တည္သည္ဟု ယူတင္ျပစရာ ရွိသည္။ ယခုအခါ ကြမ္တမ္သီအိုရီကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္းကို သိပၸံပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဝန္ခံၾကသည္။

မက္(စ)ဘြန္းကေတာ့မူ ကြမ္တမ္ဘက္မွ အႀကီးအက်ယ္ ရပ္တည္ကာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စုစည္း၍ ကြမ္တမ္ပညာရပ္ကို ေလ့လာခိုင္းခဲ့ဖူးသည္။ အိုင္းစတိုင္းကေတာ့မူ ကမာၻအရပ္ရပ္ကို လွည့္လည္၍ သူ၏သိပၸံဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားကို ေျပာေဟာခဲ့ဖူးသည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္သည္ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ အယူအဆပားျဖင့္ေတာ့မူ ထပ္တူထပ္မွ် မက်ေၾကာင္း သမိုင္းအစဥ္အလာအရ သိရသည္။

ကြမ္တမ္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရန္ ခက္ခဲနက္နဲသည္ဟု အမ်ားသူငါ ေျပာဆိုၾကသည္။ မျမင္ကြယ္ရာ တစ္ေနရာ၌ အျခခံအမႈန္တို႔၏ ေတြ႕ပံုဆံုပံု ရင္ဆိုင္ပံုတို႔ကို အေျခခံ၍ အရာရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္းကို သတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

 

ဟိုက္ဇင္ဘတ္ကေတာ့မူ အနာဂတ္အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ေသခ်ာတိက်ျခင္း ဆိုသည္မွာ မရွိႏိုင္ ျဖစ္တန္ရာေခ်ရွိသည္ ဟုသာဆိုႏိုင္ေၾကာင္း အတိအလင္း ဖြင့္ျပခဲ့သည္။ သူဖြင့္ျပေသာ သီအိုရီမွာ မေသခ်ာျခင္းဆိုင္ရာ နိယာမ (Principle of Uncertainty) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုျပႆနာကို ယခုအခါ အေျဖထုတ္ၿပီးၿပီလားဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။ ဤကိစၥမွာ ဖာမင္း ေခၚပညာရွင္က – သမိုင္းဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆအပ္ေၾကာင္း တင္ျပ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းအေျဖသည္ ကြမ္တမ္၏ အေျဖပင္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ် ၾကသည္။

သမိုင္းဆိုသည္မွာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု တင္ျပလာၾကသည္။ ဤကိစၥမွာ ျဖစ္တန္ရာေခ်မ်ားအေပၚမွာ အေျခတည္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ မိသည္။ အရာရာသည္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟုသေဘာမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ခါတစ္ခါ ပစၥဳပၸန္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္တန္ရာေခ် အနည္းငယ္ ေရြ႕ေလ်ာသြားတတ္ေၾကာင္းကို လူ႔ေလာက၌ အထင္အရွား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေဟာ့ကင္းတို႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြမ္တမ္သည္ (Sum over Histories) သမိုင္း၏ ျဖစ္တန္ရာေခ် အမ်ိဳးမ်ိဴးရွိျခင္း အနက္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေဆာင္ရင္း ကြမ္တမ္ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ဤအခ်က္မ်ားကို ေဟာ့ကင္း၏ (Grand Design) စာအုပ္တြင္ တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာဖတ္႐ႈမိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.