သိပၸံပညာရွင္ အုိင္းစတုိင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ . . .

Share

AlbertEinstein 1သိပၸံပညာရွင္ အုိင္းစတုိင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေျပာစရာ ထူးျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္။

သူ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ အဆုိအမိန္႕တစ္ခုမွာ “ Does Not Play Dice” ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ ဤစာေၾကာင္းကို သူသည္ သူ၏ မိတ္ေဆြ ႏုိဗယ္လ္ဆုရ မက္္စ္ဘြန္းထံေရးေသာအခါ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယင္းအဆုိသည္ “E=mc2” ၏ေနာက္၌လုိက္၍ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေဇာခဲ့သည္။

သူ၏ အျမင္မွာ “စၾက၀ဠာသည္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟူေသာ အျမင္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေနာက္သူ႕အား စာေရးဆရာ တစ္ရာေက်ာ္က ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ေရးသားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထုိအခါသူသည္ “Why one hundred? If I were wrong, one would have been enough” ဟုတုန္႕ျပန္ခဲ့သည္။

အုိင္းစတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးကို အထုိက္အေလ်ာက္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ဖူးသည္။ သို႕ေသာ္ေနာက္ပိုင္း၌ ေအာက္ပါစကားျဖင့္ သူသည္ ႏုိင္ငံေရးကိုစြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ “Politics is for the moment, but an equation is for eternity.” ဟူ၍ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သူ၏ equation ျဖစ္ေသာ “E=mc2” သည္ စၾက၀ဠာတည္ရွိသ၍ တည္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ ဟု အမ်ားသူငွာ ယူဆၾကပါသည္။

တစ္ဖက္မွာလည္း “Equations are more important to me because politics is for the present, but an equation is something for eternity.” ဟု ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆ     န)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *