စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာသိပၸံပညာရွင္သံုးဦး

Share

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာသိပၸံပညာရွင္သံုးဦး

 

Ein-Bon-Hkစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သိပၸံပညာရွင္သံုးဦး ဆိုသည္မွာ မက္(စ)ဘြန္း ႏွင့္ ေဟာ့ကင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

မက္(စ)ဘြန္းမွာ လြန္စြာ ထူးျခားေသာ၊ ထက္ျမက္ေသာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ အုပ္စုတစ္စုကို ေမြးႏိုင္ခဲ့သည္။ တပည့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေသာ မက္(စ)ဘြန္းဟု ေျပာလွ်င္ရသည္။ ဟိုက္ဇင္ဘတ္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မက္(စ)ဘြန္း၏ တပည့္စာရင္းထဲတြင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မက္(စ)ဘြန္းသည္ ရလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တပည့္မ်ားထံမွ ရရွိ၍ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ အသစ္အဆန္းမ်ားအား တီထြင္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သည္။ မက္(စ)ဘြန္းသည္ တပည့္ေကာင္းမ်ားရွိသည္။

အိုင္းစတိုင္းမွာမူ တပည့္ေကာင္း ရွိသည္ဟူ၍ ေျပာရသည္ထက္ မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိသည္ဟု ေျပာရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိုင္းစတိုင္း၌ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ရိွသည္။ မက္(စ)ဘြန္းသည္ သူ၏ အရင္းႏွီးဆံုး တိုင္ပင္ေဖာ္ တိုင္ပင္ဖက္ မိတ္ေဆြပင္ ျဖစ္သည္။

ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္အေပၚ သေဘာထားျခင္း မတူညီၾက၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈျခင္း မတူညီၾကေသာ္လည္း မိတ္ေဆြ အရင္းအခ်ာ အျဖစ္ႏွင့္ တစ္သက္တာလံုး ေပါင္းသင္းသြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုင္းစတိုင္းမွာ မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိသည္ဟု  ေျပာရမည္။ သခ်ာၤ ပညာရွင္ ေဟး(လ္)ဘတ္သည္ သူ၏ မတ္ေဆြေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သူမၾကာခဏ သခ်ာၤပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေလ့ရွိသည္။ သူတြက္ခ်က္လိုေသာ သိလိုေသာ သေဘာမ်ားအား သခ်ာၤ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ၾကသည္။

အမွန္ေတာ့မူ အေထြေထြ ႏိႈင္းရ သီအိုရီ တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္ ေဟး(လ္)ဘတ္သည္ အရမ္း ထက္ျမက္ ထူးျခားစြာ ပါဝင္စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္ေဆြေကာင္း ရွိသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

ေဟာ့ကင္းမွာမူ တပည့္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိ၍၊ မိတ္ေဆြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိသည္ဟု ယူဆရေပလိမ့္မည္။ ေဟာ့ကင္းကိုယ္တိုင္ စၾကဝဠာဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာရာ၌ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားဆီမွ သတင္းမ်ားကို ရယူသည္။ တပည့္မ်ား ကလည္း လုပ္စရာ ကိုင္စရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာ့ကင္းသည္ တပည့္ႏွင့္ မိတ္ေဆြ မွ်တေသာ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ဦးဟု မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *