ဆရာျမတ္ႀကီးႏွင့္ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ျဖစ္လာမည့္ ကိုခ်စ္ငယ္တို႔ ေတြ႕ဆံုခန္း .. ..

Share

ႏွင့္ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ျဖစ္လာမည့္ ကိုခ်စ္ငယ္တို႔ ေတြ႕ဆံုခန္း .. ..

ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ အသိဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ လြန္စြာ ႀကီးမား၊ ရင့္က်က္၊ ျမင့္ျမတ္သည္။ အက်င့္ထူး အက်င့္ျမတ္မ်ား႐ွိလွ်က္ ေတာ္ျမတ္ကို ပဋိပတၱိျဖင့္ ၾကည္ညိဳကာ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ထူး၊ ပုဂၢဳိလ္ျမတ္၊ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္၊ ပုဂၢဳိလ္ေမာ္ႀကီးျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ျဖစ္လာမည့္ ကိုေအးကိုသည္ ထိုသတင္းကို တစ္စြန္းတစ္စ ၾကားသိရသည္ျဖင့္ ဆရာျမတ္ႀကီးအား လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဆရာျမတ္ႀကီးသည္ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ျဖစ္လာမည့္ ကိုခ်စ္ငယ္ကို ေတြ႕စကပင္လွ်င္ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ျဖစ္လာလိမ့္ မည္ဟု သိထားပံုရသကဲ့သို႔ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုခ်စ္ငယ္အား ေကာင္းစြာ လက္ခံႀကိဳဆို ေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ႐ႈနည္းကို အမွန္အကန္ သိလိုပါသလား?” ဟု ကိုခ်စ္ငယ္အား ေမးခြန္းထုတ္ သည္။ ကိုခ်စ္ငယ္က သိလိုေၾကာင္း ၀န္ခံသျဖင့္ ေကာင္းစြာ သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ရာ ကိုခ်စ္ငယ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ျဖစ္လာကာ ၀ိပႆနာ နည္းပညာကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ဆရာသမား အဆိုအဆံုးမျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္က် တတ္ေျမာက္၊ ေအာင္ျမင္၊ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ကိုယ္တိုင္ ဆရာျမတ္ႀကီး သြန္သင္ ဆံုးမေတာ္မူသည့္ ၀ိပႆနာ နည္းပညာကို ျပန္လည္ ေဟာၾကား၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ထုတ္ေ၀၊ ျပသ လွ်က္႐ွိသည္။ ဤကား ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္၏ ထူးျခားေသာ ကံရိပ္ ကံနိမိတ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကံၾကမၼာ၏ လကၡဏာႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကုသိုလ္ဆက္မ်ားေပတည္း .. ..

အက်ယ္ကို ေနာင္ေသာ္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *