ဆရာ၀န္ႏွင့္လူနာ ဉာဏ္ႏွင့္ခႏၶာ

Share

 

ႏွင့္လူနာ ဉာဏ္ႏွင့္ခႏၶာ

သစၥာအရာ၌ ၀ိပႆနာ ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္ ရေသာအခါ၊ ပိုင္းျခားေသာ သေဘာကို နားလည္ရေလသည္ .. ..

ပိုင္းျခားသည္ ဆိုသည္မွာ ပါဠိေ၀ါဟာရအားျဖင့္ “ပရိ ံဉာတပၺကိစၥ” ဟုေခၚသည္။ ပိုင္းျခားရသည္၊ ဥပမာ — ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ ဉာဏ္ ပိုင္းျခားရသည္၊ ႐ုပ္နာမ္ကို ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္း မရွိေခ် .. .. ႐ုပ္နာမ္ကို ဉာဏ္ႏွင့္မွ ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။ ထိုဉာဏ္ကိုရေအာင္ သမားေကာင္း၏ အကူအညီကို ယူရေလသည္၊ ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ ရရွိ ေအာင္ျမင္ ေပါက္ေျမာက္ဖူးေသာ ဆရာသမားသည္ ဤေနရာ၌ လြန္စြာအေရးႀကီးေလသည္။ သူေတာ္စင္မ်ား ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ ႐ႈျမင္သံုးသပ္သည္ ဟုူေသာအသိဉာဏ္ကို ၀ိပႆနာ႐ႈေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ရွင္းျပ၍ အသိဉာဏ္ ေပးရေလသည္။

ထိုအခါ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ အသိဉာဏ္ရေအာင္ ႀကိဳးစား၍ ရရွိလာေသာအခါ ရရွိေသာ အသိဉာဏ္ျဖင့္ မိမိ ခႏၶာကို ႐ႈရေလသည္။ ထိုအခါ ဉာဏ္ႏွင့္ခႏၶာသည္ ပိုင္းျခားေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူနာႏွင့္ ဆရာ၀န္ ပိုင္းျခားသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ လူနာသည္ သူ႔ေရာဂါကို သူနားမလည္ေခ် .. .. ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ဆႏၵအတိုင္း သူ႔အလိုေလာဘအတိုင္း စားလိုက စား၍ ေနခ်င္သလို ေနေပလိမ့္မည္။ သူသည္ ခႏၶာ၏ အေျခအေနကို မသိေခ် .. .. စြဲကပ္ေနေသာ ေရာဂါ၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုလည္း မသိျမင္ – ထိုအခ်က္ကို ဆရာ၀န္က သိျမင္ေလသည္။ ဆရာ၀န္သည္ လူနာ၏ ေရာဂါကို သိသျဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ရန္ ေဆးမ်ားကို ၀င္စား၍ ေကၽြးေမြးကုသရေလသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လူနာသည္ ေရာဂါမွ ထြက္ေျမာက္ႏိုင္ေလသည္။ ဉာဏ္ပညာသည္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တူေလသည္။ ခႏၶာသည္ လူနာႏွင့္ တူေလသည္။ ဤေနရာ၌ ခႏၶာသည္ (Natural Ginven) ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ရသည္ – (Passive) ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္သည္ ဤေနရာ၌ (Active) ျဖစ္သည္ – ဉာဏ္ႏွင့္တူသည္။ ဆရာ၀န္က ကုသသကဲ့သို႔ ဉာဏ္က ႐ုပ္နာမ္၏ ဒုကၡ အနိစၥ အနတၱကို ကုသရသည္။ ကုသ၍ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ လူနာသည္ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္သည္။ ထို လြတ္ေျမာက္ေသာ အေျခအေနသည္ နိဗၺာန္မဟုတ္ေခ်။ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကုသလိုက္ေသာ ႐ႈသတ္လိုက္ေသာ ဉာဏ္ပညာကသာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို ေတြ႕သည္။

ထိုေၾကာင့္ လူနာသည္ နိဗၺာန္ကို မေတြ႕ႏိုင္ – ဥပမာအားျဖင့္ ဆရာ၀န္သည္သာ နိဗၺာန္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆရာ၀န္သည္ လူနာမွ ပိုင္းျခားအပ္ေသာ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ္ိုင္းျခားျခင္းကို နားလည္အပ္ေလသည္။ ကိုယ့္စိတ္ျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ကို ႐ႈ၍မရေခ် .. .. ကိုယ့္စိတ္မွ အရိယာတို႔၏ သံုးသပ္ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ကို တည္ေဆာက္ကာ ဉာဏ္ရမွသာလွ်င္ ထိုဉာဏ္ကို အသိကပ္၍ ႐ုပ္နာမ္ ခႏၶာအား သူစိမ္းလို ႐ႈရေလသည္။ ဉာဏ္သည္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တူ၍ ခႏၶာသည္ လူနာႏွင့္ တူေလသည္။

ဤေနရာ၌ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ ခ်ီးက်ဳးဖြယ္ရာ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေကာင္းေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ “ခႏၶာ ဉာဏ္ေရာက္” ဟု မိန္႔ဖူးေလသည္ .. .. ထိုစကားလံုးကို မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက စတင္သံုးခဲ့သည္ဟု ေလ့လာႏိုင္သည္။ ခႏၶာအေပၚ ဉာဏ္ေရာက္မွ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အတူ လူနာကို ဆရာ၀န္ကုမွ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေလသည္။ ဉာဏ္သည္ ဆရာ၀န္ႏွင့္တူ၍ လူနာမွ ပိုင္းျခားေသာ ဆရာ၀န္ကဲ့သို႔ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္မွ ပိုင္းျခားေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သာလွ်င္ တရား႐ႈရသည္။

႐ႈျခင္းသည္ ကုသျခင္းႏွင့္တူ၍ – ႐ႈသူသည္ ဉာဏ္ပညာျဖစ္၍ ဆရာ၀န္ဘက္မွ ရပ္သည္။ အ႐ႈခံတရားသည္ ႐ုပ္နာမ္ျဖစ္၍ ထို႐ုပ္နာမ္သည္ လူနာကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ႐ႈျခင္းသည္ ကုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုသ၍ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ လူနာသည္ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္သြားသကဲ့သို႔ ပုထုဇဥ္ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္၍ အရိယာဉာဏ္ရကာ – ထို ဉာဏ္ျဖင့္သာလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ စံ၀င္ႏိုင္သည္။ သို႔မွသာ “စတုမဂၢ ဉာေဏန သစၥိက တပၺံ” ဟူေသာ ပါဠိေတာ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ (ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *