ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ .. ..

Share

ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ .. ..


“ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္” ဆိုေသာစကားရွိသည္ –

ျဖစ္ပ်က္ဆိုသည္မွာ ခႏၶာျဖစ္သည္။ ခႏၶာသည္ လူနာျဖစ္သည္။

ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ဆိုရာ၌ – ျမင္ေသာသေဘာသည္ ဆရာ၀န္က လူနာ၏ ေရာဂါကို သိျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပ်က္ကို မုန္းေအာင္ၾကည့္ ဆိုသည္မွာ – လူနာခံစားရေသာ ေရာဂါကို မလိုလားရေခ်၊ မလိုလားျခင္းသည္ မုန္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မုန္းသျဖင့္ ထိုေရာဂါ အလွ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကင္းရန္ ေရာဂါေပ်ာက္ေစေသာေဆးျဖင့္ ကုသသည္။ ထို႔အတူ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ၏ ျဖစ္ပ်က္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ၾကည့္၍ ဉာဏ္သည္ ႐ုပ္နာမ္ကို မုန္းကာ မလိုခ်င္ေသာ သေဘာျဖင့္ စြန္႔ပယ္အပ္ျခင္း သေဘာရွိသည္။ ယင္းကို “ကိေလေသ မာရေႏာၱ နိဗၺာနံ ဂစၦတီတိ မေဂၢါ” ဟူ၍ ပါဠိျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ – ႐ုပ္နာမ္ကို ႏွစ္သက္ေသာ သမုဒယအား သတ္ေသာမဂ္သည္ နိဗၺာန္သို႔  သြားသည္’ ဟူေသာ အဆိုရွိသည္။ ေရာဂါကို မုန္းေသာသေဘာရွိ၍ ေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းရန္ ကုသေခ်မႈန္း ပစ္လိုက္သည္။ ဤအခါ ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးသြားသည္

ဥပမာအားျဖင့္ ေရာဂါ ကင္းစင္သြားသည္။ ထိုအခါ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးေသာအခါ – မဂ္ဉာဏ္ ျဖစ္လာသည္။ မဂ္ဉာဏ္သည္ နိဗၺာန္သို႔စံသည္၊ ႐ုပ္နာမ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ စံသည္ မဟုတ္ပါ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ အရိယာ ဉာဏ္မ်ားသာလွ်င္ – နိဗၺာန္သို႔စံသည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဤ (၃၁) ဘံု ထဲ၌ က်န္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ လူနာ၏ေရာဂါ ေပ်ာက္ေသာအခါ လူနာသည္ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္ သြားသည္။ ဤေနရာ၌ ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ လူနာသည္ နိဗၺာန္အရာ မဟုတ္ပါ။ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ကုသလိုက္ေသာ၊ ႐ႈသတ္လိုက္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သာလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုင္းျခားအပ္ေသာ သေဘာရွိရေလသည္။ ခႏၶာကို (၃၁) ဘံု၌ ထားခဲ့၍ ဉာဏ္ပညာသည္ အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေသာအခါ မိမိ႐ုပ္နာမ္ကို ပိုင္းျခားကာ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားသည္။

ဤသေဘာကို ေစာေၾကာနားလည္ေသာအခါ ၀ိပႆနာ ႐ႈရက်ိဳးနပ္၍ အရိယာျဖစ္ျခင္း၌ ျမန္ဆန္ တိက်ႏိုင္သည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *