သစၥာတရားရွာေဖြရာ၌ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္း(၂)

Share

သစၥာတရားရွာေဖြရာ၌ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္း(၂)

နိဗၺာန္ဆိုေသာစကားကို တခ်ိန္က (Nothingness) ဟု ဘာသာျပန္လိုက္ၾကသည္။ ထိုအခါ ဘာမွမရွိဟူေသာ သေဘာအယူအဆ အနည္းငယ္ လႊမ္းမိုးလာသည္။ အမွန္မွာ နိဗၺာန္၌ ဘာမွမရွိျခင္း မဟုတ္၊ ဘာဒုကၡမွ မရွိ၊ ဘာ႐ုပ္နာမ္မွ မရွိ၊ ဘာကိေလသာ တဏွာမွ မရွိဟူ၍သာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရသည္။

 

နိဗၺာန္၏ မူရင္းမွာ နိ ဝါန ျဖစ္၍၊ နိ ဝါန ဆိုသည္မွာ –

 

နိ= မရွိျခင္း

ဝါန= တဏွာအေစး ျဖစ္သည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ တဏွာမရွိျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ႐ုပ္နာမ္ မရွိျခင္းသာ ျဖစ္သည္၊ ဘာမွ မရွိျခင္း မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ႏူးညံ့ျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ အသိခက္ျခင္း စေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ား နိဗၺာန္၌ အထင္အရွားရွိသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းမ်ားသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုမႈ တိက်မွန္ကန္မွသာ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ရာ၌ အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ တင္ျပလိုပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to သစၥာတရားရွာေဖြရာ၌ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား လိုအပ္ျခင္း(၂)

  1. U OAK TTTK says:

    ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ နိဗၺာန္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို အႏုမာန မွန္းဆ၀င္စား သိျမင္ခ်င္ၾကေလသည္။ သိလည္းသိသင့္ေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် မွန္ကန္တိက်စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းသည့္အတြက္ သာသနာေတာ္ဘက္မွ အထူးပင္အားရမိပါသည္။

    U OAK TTTK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *