နိဗၺာန္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မျမင္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခု .. ..

Share

ျမင္ႏိုင္ျခင္း မျမင္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခု .. ..

 

ဤေနရာ၌ နိဗၺာန္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း မျမင္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပပါမည္။

ယင္းအဆံုးအျဖတ္မွာ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို သိမွ နိဗၺာန္ျမင္ႏိုင္ပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအက်ိဳး၀ါဒပင္ ျဖစ္ပါသည္ – “ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ” ဆိုေသာ ပါဠိစာသားက ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၀ါဒ ျဖစ္ေၾကာင္းသာဓက ေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႔သုေတသီမ်ားကပင္လွ်င္ – Of things that proceed from a cause, their causes the Tathagata has told; .. ..  ” စသည္ျဖင့္ မွတ္ယူနားလည္ ခ်ီးၾကဴးၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳး ၀ါဒျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳး သိမွသာလွ်င္ ဗုဒၶ၀ါဒကို နားလည္ႏိုင္မည္။

အေၾကာင္းအက်ိဳးသိမွ ဒိဌိေသပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးမသိလွ်င္ ဒိဌိမေသပါ။ ဒိဌိေသၿပီးမွသာလွ်င္ နိဗၺာန္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးမသိလွ်င္ ဒိဌိမေသသျဖင့္ နိဗၺာန္မျမင္ႏိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ နိဗၺာန္ျမင္ရန္ မျမင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုသည္ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို သိျခင္း မသိျခင္းအေပၚ မူတည္ပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးသိမွသာလွ်င္ ဒိဌိေသ၍ ဒိဌိေသၿပီးမွ ဒိဌိကိုသတ္ေသာ အားေကာင္းလွ်င္ မဂ္ဉာဏ္ျဖစ္ၿပီး ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ကူး၍ နိဗၺာန္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒိဌိသတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို အခ်ိဳ႕ကလည္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို အေၾကာင္းအက်ိဳးဟု ျမန္မာလို ယူပါသည္။ ထိုအခါ အေၾကာင္းအကိ်ဳးသိျခင္းသည္ ဒိဌိေသသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကလည္း အေၾကာင္းအက်ိဳးပင္ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းအက်ိဳးသိမွသာလွ်င္ ဒိဌိကို သတ္ၿပီးျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

နိဗၺာန္ကိုျမင္ရန္မွာ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို သိေသာဉာဏ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါသည္။ ထိုဉာဏ္ကို ဒိဌိကိုသတ္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ႈေဒါင့္မွ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *