ေအာင္ျမင္ျခင္း

Share

ေအာင္ျမင္ျခင္း

vision4ေအာင္ျမင္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားၾကသည္။ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေပ်ာ္ျမဴးရသည္။ အခ်ိဳ႕လြန္စြာ ေပ်ာ္ျမဴးတက္ႂကြၾကသည္။

ေအာင္ျမင္ျခင္းကို စိတ္၀င္စား သင့္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အက်ိဳးတရားဟု ယူလွ်င္ရသည္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေၾကာင္းခံခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းခံတရားမ်ား စုစည္း၍ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေသာအခါ အက်ိဳးတရားအျဖစ္ ျဖစ္လာကာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏိုင္သည္။

အေၾကာင္းခံတရား မရွိဘဲ ေအာင္ျမင္သည္ ဟူ၍ေတာ့မူ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ဤေလာက၌ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းခံမွ အက်ိဳးရမည္။ အက်ိဳးရလွ်င္ ေပ်ာ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းခံရမည္။

ေပ်ာ္ရႊင္လိုပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ေသာအခါ ေပ်ာ္ရႊင္လိုပါသည္ဟု အေျဖေပးလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ အေၾကာင္းခံရမည္ ဟူ၍သာ တိုက္တြန္း အႀကံဉာဏ္ ေပးရေပလိမ့္မည္။

          ဤေလာက၌ အေၾကာင္းခံသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ လြန္စြာေပ်ာ္ရသည္။ အခ်ိဳ႕ လြန္စြာ ျမဴးတူးတက္ႂကြၾကသည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ လူအမ်ား၏ ႏွစ္ၿခိဳက္ျခင္းကို ခံရေသာသေဘာျဖစ္ရာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေစခ်င္သည္။ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *