အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 10

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

အခန္း(၇)

( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )

 

ျဖစ္ပ်က္ မုန္းေအာင္ၾကည့္ ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးေအာင္ၾကည့္တရား

ျဖစ္ပ်က္မုန္းေအာင္ၾကည့္ဆိုရာ၌၊ မုန္းျခင္းမွာ မလိုခ်င္ျခင္းျဖစ္သည္။ မလိုခ်င္ျခင္းဆိုသည္မွာ အေလာဘျဖစ္သည္။ လုိခ်င္ျခင္းဆုိသည္မွာ တဏွာျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳရမည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ကို မလိုခ်င္သူသည္ –

(၁) ျဖစ္ပ်က္ရွိေနျခင္းကို ဆင္းရဲသည္ဟုသိသည္။

(၂) ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးသြားလွ်င္ ေကာင္းမည္၊ ဟန္က်မည္၊ လြတ္လပ္မည္၊ ပိုခ်မ္းသာမည္ဟု မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ဆတတ္သည္။

(၃) ျဖစ္ပ်က္မ်ားကို ကုန္ေစခ်င္ေနမိသည္။

ယင္းဂုဏ္ရည္သံုးခ်က္ရွိေနသူသည္ ျဖစ္ပ်က္ကို မလိုခ်င္ပါ၊ မုန္းပါမည္။

ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာမွမရွိျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ပ်က္ကို မုန္းေနေသာဉာဏ္မွ ျဖစ္ပ်က္မရွိေတာ့ျခင္းကို သိျမင္ေသာဉာဏ္ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဉာဏ္သည္ ျဖစ္ပ်က္မ်ား ဒလေဟာပ်က္စီး ဆိတ္သုဥ္းသြားသျဖင့္ ရွင္းသြားျခင္း၊ ၾကည္သြားျခင္း၊ ဟာသြားျခင္း၊ ေပါ့သြားျခင္း၊ လြတ္သြားျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေကာင္းသြားျခင္းကို သိျမင္ သည္။ ဘာမွမရွိေတာ့ျခင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာမွမရွိေတာ့ျခင္း၊ မက်န္ ေတာ့ျခင္းကို သိျမင္သည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ၾကည့္ေသာ ဉာဏ္၌ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွိတာကုန္ေအာင္လုပ္လွ်င္ မရွိတာရွိလာသည္ဟု ပညာရွိမ်ား ေျပာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့လွ်င္ ထိုအေျခအေနကို ဘယ္လိုလုပ္သိသနည္းဟု ေမးဖြယ္ရွိသည္။ သိျမင္သည္မွာ ဉာဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရမည္။ ဘာကိုသိျမင္သနည္းဟုေမးလွ်င္ ဒုကၡျဖစ္ပ်က္မ်ား ကုန္ကင္း သည္ကိုသိျမင္သည္။ ထိုသို႔ ကုန္ကင္းသျဖင့္ ၾကည္သည္၊ ရွင္းသည္၊ ဟာသည္၊ ေပါ့သည္၊ လြတ္သည္၊ ေကာင္းသည္ ဟုသိျမင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္လို႔ ေကာင္းလိုက္တာ၊ ဘာကိုမွ မသိေတာ့ဘူးဟု ဆိုလွ်င္မွားသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ေမ့ေဆးထိုးေပးထား႐ံုမွ်သာ ရွိသည္။

တရားအားထုတ္လို႔ ေကာင္းလိုက္တာ၊ ဒုကၡအ႐ႈခံတရားေတြ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့ဘဲ ရွင္းၿပီး ဟာေပါ့သြားၿပီး၊ လြတ္ၿပီး ခ်မ္းသာၾကည္လင္ေနတာပဲဆိုမွ ဉာဏ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယထာဘူတ က်မည္။ ဆင္းရဲေသာ၊ ပ်က္စီးေနေသာ၊ မပိုင္အပ္ေသာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု သခၤတဓာတ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာေသာ၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ၊ တည္ျမဲေသာ အသခၤတဓာတ္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္သာ သဘာ၀က်သည္။ ဘာမွမွရွိေတာ့၊ ဘာမွမသိေတာ့ဟုဆိုလွ်င္ နိဗၺာန္ကို မည္သို႔သိမည္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳလုပ္မည္နည္း။ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဖြယ္ရာ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏တရားေတာ္သည္ လက္ေတြ႕က်သည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ ညီညြတ္သည္။ ဒုကၡမွ လြတ္သည္။ ခ်မ္းသာျခင္းကို ေဆာင္သည္ဟူေသာ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္သာတည္း။ ေလာင္စာ သိမ္း၍ မီးၿငိမ္းသည္ဆိုသည္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ေလာင္စာထည့္ေနသေရြ႕ မီးေတာက္ေနမည္ျဖစ္၍ ေလာင္စာကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သိမ္းသည္ဆိုသည္ကို နားလည္ရမည္။ ဘာကို႐ုပ္သိမ္း သနည္း။ အယုတ္တရားမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အယုတ္တရားမ်ားကို သိမ္းကိုသိမ္းထားရမည္။ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ရသည္။ ပစ္မထားရ။ ဆက္အလုပ္မျဖစ္ေစရ။ ေလာင္စာပြားမေနရ။ အယုတ္တရားေတြ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္မွ အျမတ္တရားေပၚမည္။ အယုတ္တရားမ်ား ႐ုပ္သိမ္းနည္းကို သာသနာမွ ရသည္။ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းမ်ားက ဆံုးမေတာ္မူသည္။ ထိုအဆံုးအမသည္ သာသနာပင္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡ ခႏၶာမီးေတာက္ ဆက္လက္မေတာက္ေလာင္ေစရန္ ထိုမီးေတာက္ကိုျဖစ္ေစေသာ တဏွာေလာင္စာကို ႐ုပ္သိမ္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တို႔သည္ ေလာင္စာကို ဆက္၍ဆက္၍ထည့္ေန တတ္ၾကသည္။ ေလာင္စာထည့္ျခင္း၌ အက်င့္ပါေနၾကသည္။ ေလာင္စာထည့္ေနသေရြ႕ မီးေတာက္သည္ ဆက္လက္ ေတာက္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ မသိ၍လိုခ်င္ရာမွ ရေအာင္ လုပ္ေသာအခါ ရရွိခံစား ေတာက္ေလာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မီးေတာက္မွန္းသိ၍ မလိုခ်င္ေတာ့သျဖင့္ မီးေတာက္ေစရန္ ေလာင္စာထည့္ေနျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ရာမွ မီးဆက္မေတာက္ေတာ့၊ မီးၿငိမ္း သြားျခင္းသည္ ခႏၶာ့ ရပ္သြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေလာင္စာကို ဆက္မထည့္ျဖစ္ေစရန္ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ေသာ စြမ္းအင္သည္ မီးေတာက္ၿငိမ္းသြားသျဖင့္ မပူေလာင္ေတာ့ေသာ ၿငိမ္းေအးသြားျခင္း သေဘာကို ခံစား၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္။ ခႏၶာ့ ရပ္လွ်င္ ျဖတ္လိုက္ေသာဉာဏ္မွ နိဗၺာန္စံရာဆီ သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္သြားေတာ့သည္သာတည္း။ ခႏၶာဆက္လက္ လွည့္လည္ျဖစ္ေပၚမႈမွ ၿငိမ္းေအး သြားသည္သာတည္း။

တရားေတာ္၌ သိ္မ္းသည္၊ ႐ုပ္သိမ္းသည္၊ အယုတ္တရားမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းသည္၊ ျမင့္ျမတ္ေစသည္၊ ျဖင့္ အယုတ္တရားကို ႐ုပ္သိမ္း၍ အျမတ္တရား ျဖစ္ေပၚသည္ဆုိသည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ရန္လုိသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တရစပ္ ေလာင္စာထည့္ေနေသာ မီေတာက္ကို အလိုလို ၿငိမ္းလိမ့္ မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ေကာင္းေပ။

ထိုသို႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အယူအဆမွားျခင္း ျဖစ္သည္။ အယုတ္တရားကို ႐ုပ္သိမ္းရမည္ကိုသိမွ ယထာဘူတက်သည္။ လက္ေတြ႕သဘာ၀ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာင္စာကို ႐ုပ္သိမ္းပစ္ရမည္။ ထိုအခါ အျမတ္တရား ေပၚထြန္းမည္သာတည္း။

ဤေနရာ၌ မီးေတာက္သည္ အလိုလို မၿငိမ္းပါသေလာဟု ေစာေၾကာၾကသည္။ ထိုအခါ စာေရးသူ က ျပန္ေမးလိုသည္။ ေလာင္စာ အဆက္မျပတ္ထည့္ေပးေနသည္ကို သတိရွိပါ၏ေလာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိမရွိပါဟု မည္သူ၀န္ခံမည္နည္း။ ကာမသ၀၊ ဘ၀ါသ၀၊ ဒိ႒ာသ၀၊ အ၀ိဇၨာသ၀ ဘာမွမလုပ္ရေသးဘဲႏွင့္ အၿပီးအပိုင္ ကုန္ခမ္းသြားၾကပါၿပီေလာဟု ေမးလိုသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အတိတ္ဘ၀က ဘာေၾကာင့္ နိဗၺာန္မစံဘဲ ဒီဘ၀လူလာျဖစ္ေနရပါသနည္းဟု ေမးလိုသည္။ အယူအဆ မွားေနသူအတြက္ သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုတရားမွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ ေလာင္စာကို ႐ုပ္သိမ္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အယုတ္တရားမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ႏုိင္ပါမွ မီးၿငိမ္းၿပီး အေအးဓာတ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

ခႏၶာဆံုးတယ္ဆိုတာ တရားသမားေတြသိခ်င္မွာပဲ။ ဘယ္လိုမ်ားဆံုးသြားလဲေပါ့။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အမွန္တကယ္ ဆံုးတာမွ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေတြးမိႏိုင္ၾကေသးတယ္။ ပညာရွိ စကားပဲဗ်ာ၊ မဆံုးဘဲ ဆံုးတယ္လို႔ ဘယ္အမိန္႔ရွိပါ့မလဲ။ ( မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကို ရည္ၫႊန္းသည္ ) ဆံုးသမွ ငုတ္တုတ္ထိုင္လ်က္ႀကီးနဲ႔ ဆံုးသြားတာ။ တရားထိုင္ရင္း ေျပာပါတယ္။ ဆံုးသြားတာ။ ဒါဆို စာဖတ္သူ ယံုၿပီ။ ဆံုးတာေတာ့အမွန္ပဲ၊ ယံုၾကည္သြားၿပီ။ အဲ – ဘယ္လို ဆံုးသြားတာလဲ။ ဒါသိခ်င္တယ္။ ေကာင္းၿပီ – သိရမယ္။ စာေရးသူလည္း ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းႀကီးေတြ ရဲ႕စကားကို ေျပာရတာပဲဗ်ာ။ ဘယ္လိမ္ညာရဲပါ့မလဲ။ အမွန္အကန္ပဲ။

ဒါနဲ႔ စာဖတ္သူ၊ မိမိတို႔ရဲ႕ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ေ၀ဒနာနဲ႔ တဏွာအၾကားမွာ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူ သြားတယ္ ဆိုတ့ဲစကား မွတ္မိတယ္ေနာ္။ ၾကားလည္း ၾကားဖူးတယ္ေနာ္။ အဲ – ဟုတ္ၿပီ။ ေ၀ဒနာလည္း ဆံုးေရာ၊ တဏွာဘက္မကူးခင္မွာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ပြင့္ေပၚျဖစ္ထြန္းသြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ရွင္းတယ္ေနာ္။ အဲဒီလိုပဲ၊ ေယာဂီတစ္ဦး တရား႐ႈေနတယ္ဆိုေတာ့ ေ၀ဒနာနဲ႔ တဏွာအၾကားပဲ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ ႐ႈတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာေတာ့ ေပးၾကည့္ခ်င္တယ္။ သိပ္အေကာင္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္ပိုင္ ဥပမာမို႔။

ဒီလိုေလ ဇနကၠမင္းသာ သေဘၤာပ်က္လို႔ ေရကူးေနတဲ့ အခ်ိန္ရယ္ေနာ္။ ( ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေနာ္ ) ေရကူးေနတဲ့အခ်ိန္ရယ္။ ( ဥပမာေျပာတာေနာ္ ) ေရမကူးႏိုင္ေတာ့လို႔ ေရနစ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ရယ္ ဆိုပါေတာ့။ အဲဒီအၾကားမွာ ေမခလာနတ္သမီးက ကယ္ဆယ္သြားေရာ၊ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ ဒီေတာ့ ေရနစ္သြားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္မသြားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ မနစ္ခင္မွာ ကယ္ဆယ္သြားတာကိုး။ ဟုတ္ၿပီလား။ ေရနစ္တယ္ဆိုတာ တဏွာဘက္ကူးသြားတာ။ ေမခလာကယ္တာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ပြင့္သြားတာ၊ ျဖစ္ပ်က္႐ႈတာေပါ့။ ဒီလိုပဲ ေ၀ဒနာအဆံုးမွာ အဆံုးကို ျမင္ေတြ႕လုိက္ရေတာ့၊ တဏွာဘက္မကူးခင္မွာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ပြင့္လုိက္ေတာ့ လြတ္သြားတဲ့သေဘာ။

ခႏၶာျဖစ္ပ်က္လည္း ဒီလိုပဲ။ ျဖစ္ပ်က္အဆံုးမွာ ဆံုးသြားၿပီလို႔ ကတဉာဏ္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ၊ အနတၱ ဉာဏ္န႔႔ဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆံုးႀကီးကိုျမင္ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ အဲဒီလို ျမင္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ ဉာဏ္အဖို႔ ခႏၶာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဘယ္သူ႔အတြက္ မရွိေတာ့သလဲဆုိေတာ့ အဲဒီမဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္အတြက္ ခႏၶာ မရွိေတာ့တာ။ သူကပိုင္းျခားသြားၿပီကိုး။ ေနာက္ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းေတြလည္း ပယ္သတ္လိုက္ၿပီးၿပီ။ အခုျဖစ္ဆဲ ခႏၶာရဲ႕အဆံုးကိုလည္း ျမင္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ သူ႔အဖို႔ အဲဒီမဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္အဖို႔ ေနာက္ခႏၶာ ဆက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘဲ ခႏၶာဆံုးသြားၿပီ။ ဖိုလ္ဉာဏ္က နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ခႏၶာဆံုးတယ္ဆိုတာ ဖိုလ္ဉာဏ္အတြက္ေျပာရတာ။ ေဘးကၾကည့္ေနသူ အတြက္ကေတာ့ဗ်ာ ငုတ္တုတ္ႀကီးေပါ့။ သူက ပုထုဇဥ္မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ေနမွာကိုး၊ ဟုိကေတာ့ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ ျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီခႏၶာဆံုးတာ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးတာပဲ။ သူ႔အတြက္၊ သူ႔မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္အတြက္  အရိယာဉာဏ္အတြက္ ဆံုးတာ။ ပုထုဇဥ္ အၾကည့္နဲ႔ မၾကည့္နဲ႔ေလ။ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးလွ်င္ သံုးဆယ့္ တစ္ဘံုႀကီးနဲ႔ ေရာၿငိေနပါဦးမလား။ မၿငိေတာ့ဘူး။ ထြက္သြားၿပီ၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက ထြက္တာကိုေတာ့ ေနာက္မွ ေျပာၾကစို႔လားဗ်ာ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Admin (www.chitnge.com)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *