ေၾကာင္းက်ိဳးပညာသာသနာ

Share

ေၾကာင္းက်ိဳးပညာသာသနာ

ဤေလာက၌ ေၾကာင္းက်ိဳးပညာ တည္ရွိသည္။ အေ Bism and Sci ၾကာင္းခံလွ်င္ အက်ိဳးရွိသည္၊ မည္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွ အေၾကာင္းမဲ့ မျဖစ္ေခ်။ ဤသေဘာကို (ေယဓမၼာ ေယတုပၸဘဝါ) ဟူေသာ ပါဠိျဖင့္ ေလ့လာနားလည္ ႏိုင္ၾကသည္။ ျဖစ္ရပ္တိုင္း၌ အေၾကာင္းရွိသည္။

ဒႆန ပညာ၌လည္း (Law of Causality) ဆိုသည္ကို တန္ဖိုးထား၍ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သဘာဝ၌ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈ အသိပညာသည္ တည္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

သိပၸံပညာကလည္း (Cause and Effect) ဟူ၍ နားလည္ထားသည္။ (The same causes produce the same effects.) ဟူ၍ တူေသာ အေၾကာင္းခံ တရားတို႕သည္ တူေသာအက်ိဳးကို ေပးသည္ဟုသာ ခံယူၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးပညာသည္ လူ႔အသိပညာ နယ္ပယ္၌ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ အခန္းက႑၌ လႊမ္းလႊမ္းမိုးမိုး တည္ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမခံလွ်င္ အက်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းဟု ဆိုရာ၌ ေထာက္ကူခ်က္ စုေပါင္းမႈကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္ကို ယုတၱိေဗဒ၌ တင္ျပသည္။

ဥပမာ — ဆိုပါစို႔ သစ္ပင္တစ္ပင္ကို ေပါက္စိန္ႏွင့္ ခုတ္လွဲရာ ဆယ္ခ်က္ေျမာက္တြင္ သစ္ပင္လဲၿပိဳမည္ ဆိုပါစို႔ ငါးခ်က္အထိသည္ ေထာက္ကူခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းဟု မေခၚႏိုင္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ အက်ိဳးဟု ေခၚသည္။ ထိုအေၾကာင္း၌ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလွ်င္ ေထာက္ကူခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ဤေထာက္ကူခ်က္မ်ား စုေပါင္း၍ ျပည့္စံုလာလွ်င္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Sufficient Condition, Necessary Condition) ဟူ၍ ယုတၱိေဗဒ၌ ခြဲျခားထားသည္။ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ကူခ်က္ ရွိရမည္။ ထို႔ေနာက္ ေထာက္ကူခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ရမည္ ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။ တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္ ခုတ္႐ံုႏွင့္ သစ္ပင္မလဲေသာအခါ မလဲပါဘူး၊ အလကားပါပဲဟု လက္ေလွ်ာ့၍ မရေခ်။ ဤကား ယုတၱိေဗဒနယ္ပယ္မွ ေထာက္ကူခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းတရားကို ခြဲျခားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၌မူ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးဆက္စပ္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းကို နားလည္ၾကည္ညိဳ ပူေဇာ္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းခံ တရားတို႔၏ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးသည္ ေပၚထြန္းရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာက၌ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္တို႔အား စီစစ္ေဝဖန္၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ရလွ်င္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳး ဆက္စပ္လွ်က္ တည္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

  ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.