သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့

Share

သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့

 

CN paint4စာေရးသူသည္ ဆရာျမတ္ၾကီးထံမွာ တပည့္အျဖစ္ခံယူကာ ၀ိပႆနာတရား က်င့္ၾကံ အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဇြဲႏွင့္ အသည္းႏွင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား  က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာလက္ေအာက္၌ (၁၀)ႏွစ္ က်င့္ၾကံ ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ပိုင္း၌ ဆက္လက္၍ အားထုတ္ခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ တရားေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ခံစားမိသြားပါသည္။ ေယာဂီမ်ားကို အားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ အပ်က္သာရႈပါ။ တေန႔ ပ်က္သည္ကိုနားလည္လွ်င္ လြန္စြာေပ်ာ္ရသည္။ ခ်မ္းသာသည္။ ပ်က္သည္ဆိုေသာ သေဘာသည္ အမွန္အကန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဘ၀င္က် သက္၀င္ယံုၾကည္လာသည္။ ထိုအခါ ေနလို႔ထိုင္လို႔ေကာင္းပါသည္။

အပ်က္ကို ယံုသျဖင့္ ဒါပ်က္မွာပဲဟု နားလည္ကာ ဇြဲနဲ႔ရႈသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ားကိုလဲ ဇြဲနဲ႔သာရႈပါဟု တိုက္တြန္းေနသည္။ မည္သည့္အရာမွ စဥ္းစားမေနဘဲ အပ်က္သာရႈလွ်င္ တေန႔က် အပ်က္ကို ရႈေသာလုပ္ငန္းကို ကၽြမ္းက်င္လာသည္။ ယင္းမွာ သဘာ၀ ဓမၼတာအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့က်င့္လွ်င္ စြမ္းပါသည္။ အပ်က္ကိုရႈလွ်င္ အရာရာပ်က္သည္ဟု ယံုၾကည္ကာ အပ်က္ကိုရႈရာ၌ အားရိွလာသည္။

မပ်က္ဘဲလည္း မေနပါ။ ရုပ္နာမ္ႏွင့္ ပက္သတ္လွ်င္ ပ်က္ကိုပ်က္ရပါသည္။ ၎တို႔သည္ သခၤါရတရားမ်ားျဖစ္ရာ ျပဳျပင္စီရင္ အစားထိုးရမည္ျဖစ္၍ ပ်က္ေပးရပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အပ်က္ကို မမိွတ္မသုန္ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ရႈပါ။ ဇြဲနဲ႔ ရႈပါ။ ေရရွည္ရႈပါ။ ေအာင္ျမင္လွ်င္လြန္စြာ ၀မ္းသာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးလိုပါသည္။ သတင္းေကာင္း ေပးလိုပါသည္။

စာေရးသူသည္ အပ်က္ကိုရႈခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ နားလည္လာပါသည္။ ယင္းကား ဆရာေကာင္းဆရာျမတ္ထံ နည္းနာခံ၍ ျမတ္စြာဘုရား အလိုေတာ္က်အတိုင္း အပ်က္ကိုရႈျခင္း၏ အျမတ္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အပ်က္သည္ လြန္စြာမွ အဖိုးတန္ပါသည္။ မည္သည့္အရာမွ လိုက္မေနဘဲ အပ်က္အပ်က္ဟုသာ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အပ်က္ကို ရႈပါမ်ားေသာအခါ ရႈေသာဥာဏ္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ အားေကာင္းလ်က္ ဘာမဆိုပ်က္မွာပဲဟု နားလည္သြားေသာအခါ လူသည္ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းပါသည္။ ေပါ့ပါးပါသည္။ ထိုေနာက္ ဟာလပ္ပါသည္။ လြတ္ေျမာက္ပါသည္။ ၾကည္လင္ပါသည္။ တည္ျငိမ္ပါသည္။ ဤဂုဏ္ရည္မ်ားအား မလြဲမေသြရရိွပါသည္။ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အပ်က္သာရႈပါ။ တေန႔ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ေစ့ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု ယံုၾကည္နိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *