ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဆံုးမစကားမ်ား

Share

ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုးဆံုးမစကားမ်ား

bism07 ကမာၻေပၚ၌ ဆံုးမစကားမ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ဆံုးမစကားမ်ားမွာ – ၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

“ဧဟိပႆိေကာ”

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတိပဌာန္ေလးမ်ိဳးကို လာရႈလွည့္ ဖိတ္ေခၚသည္။

“ၾသပါေနယ်ိေကာ”

ထိုတရားမ်ားကို ကပ္၍ေဆာင္။

“ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟီ”

အရိယာဉာဏ္ရလွ်င္ ခ်မ္းသာမႈ ကိုယ္တိုင္ခံစားရမည္။

အာမခံခ်က္လည္းေပးသည္။ လက္ေတြ႕လည္းက်သည္၊ ရဲရင့္သည္၊ တိက်သည္၊ မွန္ကန္သည္။

ဤကဲ့သို႕ေသာ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသည္ ကမာၻေပၚ၌ အေကာင္းဆံုးေသာ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္မွာလည္း “ယံုၾကည္က်န္းမာ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာ” ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိရမည္၊ က်န္းမာရမည္၊ စိတ္ေျဖာင့္ရမည္။

“လြန္စြာအားထုတ္” လြန္စြာ ႀကိဳးစားရမည္။

“နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို၊ ျဖစ္ခ်ဳပ္ဉာဏ္ျမင္” နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပ်က္စီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေၾကာင္း ျမင္ရမည္။

ထိုအခါ “အမွန္ပင္ မဂ္ရေၾကာင္း” မဂ္ရမည္။

အဆိုအဆံုးအမမ်ားသည္ လြန္စြာတိက်၍ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံသူတို႔အဖို႔ အထူး ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *