မွန္ကန္ပါေစ

Share

မွန္ကန္ပါေစ

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ဒီေခတ္က အမွန္ကိုႀကိဳက္ေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရာ၌ မွန္ကန္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ မမွန္မကန္လွ်င္ ရယ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားေယာင္လို႔ေယာင္ အေမာင္ ေတာင္မွန္းမသိ ေျမာက္မွန္းမသိ ျဖစ္လွ်င္လည္း အႏွစ္သာရ မရွိေခ်။

၀ိပႆနာ စိတ္၀င္စားသည္ကို ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားက ၀ိပႆနာ စိတ္၀င္စားသျဖင့္ ၀ိပႆနာလိုက္ စိတ္၀င္စားရာ ကိုယ္က မွန္းတုပ္ရမ္းတုပ္ႏွင့္ အလြဲအမွားေတြေျပာလွ်င္ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာ ေယာဂီအေျမာက္အမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ အားထုတ္ေနၾကသည္၊ အနိစၥရႈေနၾကသည္။ ယင္းကို ကိုယ္ကဆရာႀကီးလုပ္၍ အိုးေျပာဂ်ိဳးေျပာ ေျပာလွ်င္

ရွက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

၀ိပႆနာဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္သူမ်ားအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္သည္။ တရားေတာ္ျမတ္သည္ က်င့္သံုးႏိုင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ၏ တရားေတာ္သည္ က်င့္သံုးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ၏ တရားေတာ္သည္ ႏုညံ့သည္၊ သိမ္ေမြ႕သည္၊ ျမင့္ျမတ္သည္၊ လုပ္လွ်င္ လြန္စြာအက်ိဳးရွိသည္။ မက်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ေတာ့မူ အိုးနင္းခြက္နင္း ျဖစ္တတ္သည္။

အက်င့္မပါဘဲႏွင့္ နက္နဲေသာေနရာမ်ား၌ ဆရာ၀င္လုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မမွန္မကန္ ျဖစ္တတ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္သည္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္မွသာလွ်င္ အစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယာဂီမ်ားသည္ က်င့္ေနၾကသည္၊ သာဓုေခၚပါသည္။

က်င့္လွ်င္အက်ိဳးရွိသည္ အနိစၥဆင္ျခင္ျခင္းသည္ မမွားယြင္းႏိုင္ေသာ လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ အင္မတန္ ရိုးသားစြာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား ခိုင္းေစသည့္အတိုင္း အေျခခံ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အနိစၥသည္ ၀ိပႆနာ ေယာဂီမ်ားအတြက္ လက္နက္ျဖစ္သည္။ ေဟာသူကို မုန္းသျဖင့္ အနိစၥကို ေရွာင္ထြက္လွ်င္ေတာ့မူ ေရွာင္ထြက္သူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ အနိစၥကေတာ့မူ အမွန္အကန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ေယာဂီမ်ား အနိစၥရႈေနသျဖင့္ သာဓုေခၚပါသည္။ အနိစၥသည္ မလြဲမွားႏိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူသည့္ လကၡဏာေရး တရားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *