သတိပဌာန္ေလးပါးက်င့္သံုးျခင္းျခင့္နိဗၺာန္စံျခင္း

Share

သတိပဌာန္ေလးပါးက်င့္သံုးျခင္းျခင့္နိဗၺာန္စံျခင္း

bism6နိဗၺာန္သြားရာ လမ္းခရီးမွာ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာ၌ သတိပဌာန္ ေလးမ်ိဳး

ကာယႏုပႆနာ

ေ၀ဒနာႏုပႆနာ

စိတၱာႏုပႆနာ

ဟူ၍ေလးမ်ိဳးရွိရာ ကိုယ္ႀကိဳက္သည့္နည္းႏွင့္ ကိုယ္ႀကိဳက္သလို က်င့္ၿပီး နိဗၺာန္သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ဓမၼာႏုပႆနာသည္ လြန္စြာ သိမ္ေမြ႔သျဖင့္ ေယာဂီမ်ား အိပ္ငိုက္တတ္သည္။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာသည္ လြန္စြာ ျပင္းထန္သျဖင့္ အိပ္ငိုက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ ဓမၼာႏုပႆနာကို ျဖတ္သန္းရသည္သာမ်ားသည္။ နိဗၺာန္မစံမီ ဓမၼာႏုပႆနာကို ဆင္ျခင္ရသည္။

က်င့္စဥ္၌ မိမိကိုယ္တိုင္ ဓမၼာႏုပႆနာ ရႈေနသည္ ဟုတ္မဟုတ္ကို တစ္ခ်ိဳ႕မသိႏိုင္ ဆရာသမားေကာင္း၏ ေရွ႕မွာရႈမွသာလွ်င္ သိႏိုင္သည္။ ဓမၼာႏုပႆနာသည္ လြန္စြာႏုညံ့သိမ္ေမြ႕သည္ အလိုက္ရခက္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုခက္ခဲနက္နဲေသာ ႏုပႆနာ ေအာင္ျမင္လွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းႏိုင္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ဓမၼာႏုပႆနာကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းရသည္သာမ်ားသည္ ဓမၼာႏုပႆနာသည္ သိမ္ေမြ႕ႏုညံ့၍ နိဗၺာန္စံကာနီး ေနာက္္ဆံုးက်င့္ရေသာ သေဘာဟုဆိုလွ်င္ ရသည္။ ဓမၼာႏုပႆနာ ေအာင္ႏိုင္မွသာ ႏွင့္နီးမည္။

သို႔ေသာ္ ႏုပႆနာေလးမ်ိဳးစလံုး ကိုယ္ႀကိဳက္ေသာ ကိုယ္ပါရမီဓာတ္ခံပါေသာ နည္းျဖင့္ လကၡဏာေရးသံုးပါး ဆင္ျခင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ေယာဂီမ်ားလည္း က်င့္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ သာဓုေခၚပါသည္။ မက်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖက္လုပ္၍ စကားမေျပာလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မက်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား သိေသာ အသိကို မသိသျဖင့္ သူတို႔သည္ က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ကန္႔ကြက္ၾကမည္၊ ျငင္းဆန္ၾကမည္ သူတို႔သည္ အလုပ္မလုပ္ၾကသျဖင့္ အေခါင္းပြႀကီးႏွင့္ တူသည္။ က်င့္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက အႏွစ္သာရကိန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်င့္ပါဟု အဓိကအားျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါတယ္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)  

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *