နိဗၺာန္သည္လြန္စြာမွအံၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္

Share

နိဗၺာန္သည္လြန္စြာမွအံၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္

pink-lotusသစၥာဝါဒီမ်ား နိဗၺာန္အေၾကာင္း ဖတ္႐ႈဝင္စားသည္ကို သိရသျဖင့္ အထူးဝမ္းသာမိပါသည္။

သူေတာ္စင္မ်ား ျဖစ္ေသာအခါ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို အထူးစိတ္ဝင္စားသည္မွာ သဘာဝက်ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာမွ အံၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ၊ ထူးျခားေသာ၊ အမွန္ရွိေသာ၊ ဓာတ္ႀကီးျဖစ္ရာ ဗုဒၶဘာသာတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻေပၚ၌ အသိပညာ အတတ္ပညာ မည္မွ်ပင္ အဆင့္အတန္း ျမင့္ပါေစ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း မသိလွ်င္ အဆင့္ျမင့္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ကမာၻ၌ (The Highest Triumph of Human Knowledge) ဟူေသာ စကားကို တြင္တြင္သံုးၾကသည္။ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸာယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (T.O.E) ကိုလည္း အထူးပင္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ (Theory of Everything) (T.O.E) ဆိုသည္မွာ အရာရာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ သီအိုရီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစကားမ်ားကို နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ ျပဳဖူးသူမွသာလွ်င္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လူ႔အသိပညာ၏ အထိတ္အထိပ္မွာ နိဗၺာန္သိျမင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဗၺာန္သည္ သာမည ႐ုပ္နာမ္ျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္၍ မရပါ။ နိဗၺာန္သည္ (စတုမဂၢဉာေဏန သစၥိကတဗၺံ) ဟူေသာ စကားအတိုင္း ျဖင့္သာလွ်င္ ဝင္စားနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သည္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၌ လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။

(မဂၢဖလာန မာရမၼနဘူေတာ အသခၤတ ဓေမၼာ) ဟူေသာ အဆိုလည္း ရွိပါသည္။ အသခၤတဓာတ္ဟူေသာ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းငွါ မအပ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကသာလွ်င္ အာ႐ံုျပဳရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ရရွိေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရသည့္ ဝိပႆနာသည္လည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္လမ္းသို႔သြားေသာ ဝိပႆနာမွ အထြတ္အထိပ္ ေအာင္ျမင္မႈတည္းဟူေသာ နိဗၺာန္သည္လည္းေကာင္း လြန္စြာမွ အေရးႀကီးေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သစၥာဝါဒီမ်ား စိတ္ဝင္စားသည္ကို သိရ၍ အထူးပင္ သာဓုေခၚမိပါသည္။ ဆက္လက္၍ နိဗၺာန္အေၾကာင္းမ်ား ေရးျပေပးပါဦးမည္။ သစၥာဝါဒီမ်ား သိရွိဖတ္႐ႈလိုေသာသေဘာျဖင့္ အထူးဝင္စားၾကေသာ နိဗၺာန္အေၾကာင္းမွာ သမားေကာင္း ရွိခဲ့ေသာ စာေရးသူတို႔ အဖို႔သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေကာင္း မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေဖာ္ျပရန္ လြန္စြာမွ ခက္ခဲနက္နဲလွပါသည္။ အဘယ့္္္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (၃၁) ဘံု၌ ထပ္တူထပ္မွ် ႏိႈင္းခိုင္းစရာ မရွိအပ္ေသာ နိဗၺာန္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေန၍လည္းေကာင္း၊ ပရမတၳတရား ေလးပါးတို႔တြင္ အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ ျဖစ္ေန၍လည္းေကာင္း နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာမွ အံၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည့္သေဘာ ရွိ၍လည္းေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းႏွင့္ လက္ဆင့္ကမ္း သြန္သင္ညႊန္ၾကား ဆံုးမစကား နာၾကားဖူးသူ လက္ေတြ႕လိုက္လံ က်င့္ႀကံဖူးသူတစ္ဦးသာလွ်င္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးတလည္ ေဖာ္ျပကာ ဗဟုသုတကို ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *