ခ်မ္းသာျခင္းႏွစ္မ်ိဳးသိျခင္းႏွစ္မ်ိဳး

Share

ခ်မ္းသာျခင္းႏွစ္မ်ိဳးသိျခင္းႏွစ္မ်ိဳး

          Big dark pink Lotus Flower photoခ်မ္းသာျခင္းႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္ – (စကၡဳ ေသာတ ဃာန ဇီဝွါ ကာယ မန) ဟူေသာ အာ႐ံုေျခာက္ပါးႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းက တစ္မ်ိဳး၊ ထို႐ုပ္နာမ္မွ သီးျခားကင္းလြတ္၍ မဂ္ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ဝင္စားသည့္ ခ်မ္းသာျခင္းက တစ္မ်ိဳးဟူ၍ (ေဝဒရိက သုခ၊ သႏိၱသုခ) ဟူ၍ ခ်မ္းသာျခင္းႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ခ်မ္းသာတကာ့ ခ်မ္းသာတို႔တြင္ နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုး ခ်မ္းသာျခင္းျဖစ္သည္။ နိဗၺာနံ ပရမံသုခံ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ႏိုင္သည္။

သိျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ – အာ႐ံုေျခာက္ပါး၊ တံခါးေျခာက္ေပါက္မွ သိေသာ သိသည္ကတစ္မ်ိဳး။ အာ႐ံုေျခာက္ပါး၊ တံခါးေျခာက္ေပါက္ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္၍ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္၊ နိဗၺာန္ထိုးထြင္းေသာ သိျမင္ျခင္းက တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သို႔  ႏွင့္ ထိုးထြင္းေသာအခါ ဂုဏ္ရည္မ်ားျဖစ္ေသာ နိစၥ၊ ဓူဝ၊ နိပုဏ၊ အနိဒႆန – စေသာ ဂုဏ္ရည္မ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ သမုဒၵရာတို႔၏ ေရသည္ ငန္ေသာအရသာ ရွိသည္၊ ထို႔အတူ နိဗၺာန္၏ အရသာသည္ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရသာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သိသည္ဟူသမွ် စိတ္ဟုမတြက္ႏွင့္၊ ခ်မ္းသာသည္ ဟူသမွ် ႐ုပ္နာမ္ဟူ၍ မတြက္ႏွင့္၊ အရသာဟူသမွ် အာ႐ံုေျခာက္ပါး တံခါးေျခာက္ေပါက္၏ အရသာဟူ၍ မတြက္ႏွင့္၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရသာသည္ နိဗၺာန္၌ ရွိသည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းအား တပည့္မခံဘူးေသာ၊ ဗဟုသုတမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နိဗၺာန္အား စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းဟူ၍ သြန္သင္ညႊန္ၾကားရာ ၎တို႔ကို လိုက္နာေသာ တပည့္သားသမီးမ်ားမွာ ေခ်ာက္ထဲသို႔ က်ဖြယ္ရာသာရွိေတာ့သည္။ အမွန္မွာ နိဗၺာန္၌မူ ခႏၶာနိေယာေဓာ နိဗၺာနံ ဟူေသာစကားကို သဘာထားရမည္။ ခႏၶာခ်ဳပ္ဆံုးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာသည္လည္း မရွိေခ် — မဂ္ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ သာရွိသည္။

ထို႔အတူပင္ တဏွာနိေယာေဓာ နိဗၺာနံ ျဖစ္၍ ႐ုပ္နာမ္၌ ဝင္စားခံစားေသာ တဏွာကုန္ဆံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈႏိုင္ေသာ အရိယာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တို႔သည္သာ တဏွာမရွိေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဝင္စားသျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္း အစစ္အမွန္ကို ရသည္။ တဏွကၡေရာ သဗၺဒုကၡံဇိနာတိ ဟူေသာ စကားရွိသည္။

ပရိ ံဉာတဗၺ ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ပိုင္းျခားအပ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားက်င့္ေသာအခါ ပယ္ေသာအရာကို ပယ္ရမည္၊ ပိုင္းျခားေသာအရာကို ပိုင္းျခားရမည္၊ ပြားမ်ားေသာအရာကို ပြားမ်ားရမည္၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအရာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္။ ပယ္ရေသာ အရာမ်ားအား ပြားမ်ားေနရန္ မလိုေခ် – ပိုင္းျခားျခင္းကို အနက္အဓိပၸာယ္ ကုန္စင္ေအာင္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ရမည္၊ အဓိပၸာယ္ မွန္ကန္စြာ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ရမည္။ ကိုယ္က ေရွ႕ေနာက္မညီညႊတ္ေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုသြန္သင္ ေနေသာအခါ – အသြန္သင္ ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေခ်ာက္ထဲက်ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတိျပဳရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းသာျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ – လြတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္၊ ေလာကဥတၱရာ ဟူသည္မွာ ေလာကမွလြန္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ရာ ေလာကဟူသည္မွာ အပ်က္ျဖစ္သည္၊ အပ်က္မွ လြန္ေျမာက္ျခင္း ရွိသည္။

ဤသေဘာတရားမ်ားကို သိနားလည္ရ ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္းႏွစ္မ်ိဳးကို နားလည္ပါ။ သိျခင္းႏွစ္မ်ိဳးကို နားလည္ပါ။ ထို႔အတူ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးကိုလည္း နားလည္ပါဟူ၍ သတင္းေပး ေရးသားရပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *