နိဗၺာန္အေၾကာင္း

Share

နိဗၺာန္အေၾကာင္း

       Stable (2)   ႏိုင္ငံျခား စာအုပ္တစ္အုပ္ ဖတ္ၾကည့္ရာ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ေရးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘက္မွလည္း နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေရးရန္ဆႏၵေပၚလာသည္။ နိဗၺာန္သည္ (၃၁) ဘံုမွ လြန္ရာျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေျခလွ်င္သြားၾကည့္၍ေတာ့ မရႏိုင္၊ ေလာကအဆံုးသို႔ ေျခလွ်င္သြား၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေသအခ်ာ အတိအလင္း ေဟာေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ႏွင့္ သြားရမည္။ ဤကိစၥကို အခ်ိဳ႕နားမရွင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ သိသည္ဆိုလွ်င္ စိတ္ရွိသည္ဟု တြက္သည္။ ယင္းသို႔ တြက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေနသည္။

သိသည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ႏွင့္ သိျခင္းရွိသကဲ့သို႔၊ အရိယာတို႔၏ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း ဆင္ျခင္သိျမင္ျခင္းလည္း ရွိသည္။ ေလာက၌ အာ႐ံုေျခာက္ပါး၊ တံခါးေျခာက္ေပါက္နွင့္ ခ်မ္းသာမႈ ရွိသကဲ့သို႔ ထို အာ႐ံုေျခာက္ပါး၊ တံခါးေျခာက္ေပါက္မွ ကင္းလြတ္၍ မဂ္ခ်မ္းသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤသို႔ ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို သိႏိုင္သည္။

နိဗၺာန္သည္ (၃၁) ဘံု၌ ခိုင္းႏိႈင္းစရာ ဥပမာ ထပ္တူထပ္မွ် မရွိေျခ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သည္ နိဗၺာန္ကို မမွန္းဆတတ္ၾကေခ်။ အမွန္ေတာ့မူ နိဗၺာန္သည္ အမွန္ရွိၿပီးသား ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကို စေတြ႕ေတာ္မူျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္သည္။ က်န္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၏ အဆိုအဆံုးအမ၌ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ တဆင့္ခံျဖစ္ေစ၊ ့အရိပ္ဝင္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေရေရလည္လည္ သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔က ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ဝင္စားၾကသည္။ မိမိတို႔က မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္အေၾကာင္း မေျပာႏိုင္လွ်င္ မေကာင္းေခ် – ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို သိထားနားလည္ထားသင့္သည္ဟု ယူဆမိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *