ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

၏အယူအဆမ်ား

images (24)သမိုင္းတြင္ျဖစ္တန္ရာေခ် အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ သမိုင္း၏ ျဖစ္တန္ေခ် အမ်ားအျပားရွိပံုကို တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ သူသည္ အိုင္းစတိုင္းကို ေ၀ဖန္ရာ၌ ထိုအခ်က္အလက္ကို ထည့္တြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သူ၏ (Einstein’s Dream) စာစုတြင္

(Einstein spent the later years of his life looking for such a theory. He did not find one because he distrusted quantum mechanics. He was not prepared to admit that the universe could have many alternative histories, as in the sum over histories. We still do not know how to do the sum over histories properly for the universe, but we can be fairly sure that it will involve imaginary time and the idea of space-time closing up on itself.) ဟူ၍ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အိုင္းစတိုင္းသည္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို တရားေသ တစ္ခုတည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးသား ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆဘက္၌ ညႊတ္သည္။ အမွန္မွာမူ (Quantum Mechanics) အရ သမိုင္းဟူသည္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ ေျပာင္းလဲဲ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ား ရွိေသာအရာျဖစ္သည္ဟုသာ ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို (Sum over Histories) ဟူ၍လည္း နာမည္ေပးနိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အိုင္းစတိုင္းသည္ (Sum over Histories) ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား နားလည္ရေကာင္း မွန္းမသိဘဲ သတ္မွတ္ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာကိုသာ လက္ခံခဲ့သျဖင့္ သူသည္ (Theory of Everything) ဟူေသာ အားလံုးကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ သီအိုရီကို မရရွိနိုင္ခဲ့ေပ။ သူ႔ဘ၀၌ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသီအိုရီကို ရွာေဖြရင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေလသည္။ အမွန္မွာေတာ့မူ သမိုင္း၌ ျဖစ္တန္ေခ်ရွိရာ၊ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး အေကြ႕မ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိသည္ဟူ၍သာ လက္ခံထားရေပလိမ့္မည္။ ယင္းကား (Quantum Mechanics) ဥပေဒသအတိုင္း ေဖာ္ညြန္းျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ေယာင္ ဆိုသည္မွာလည္း သမိုင္းအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာ အခ်က္အလက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာ့ကင္းက ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ေယာင္သည္ (It is something that shapes the universe we live in.) ဟူ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စၾက၀ဠာႀကီးအား ပံုေဖာ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္တန္ရာေကာင္းသည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။

(Quantum Mechanics) အယူအဆအရ ေသးငယ္လွစြာေသာ အေျခခံ အမႈန္ေလးမ်ားကို တိုင္းတာရန္ မလြယ္ေခ်။ ၎တို႔ကို တိုင္းတာလွ်င္ ၎တို႔သည္ ေရြ႕လ်ားသြားသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္နိုင္ေသာ အေျခအေန၌ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္အတြက္ ပံုေသကားခ်ပ္ တြက္ခ်က္ရန္ အတိအက်အားျဖင့္ မလြယ္ကူႏိုင္ေၾကာင္း (Quantum Mechanics) က ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

အေျခခံ အမႈန္ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိသည္။ သူတို႔အား ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္လည္းမလြယ္၊ တိုင္းတာရန္လည္းမလြယ္၊ သူတို႔သည္ သူတို႔သဘာ၀အားျဖင့္သူတို႔ ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ၎ကို အေျခခံ၍ (Quantum Mechanics) သည္ အနာဂတ္ဆိုသည္မွာ ေရရာတိက်ေသာ သေဘာမရွိပါဟု တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၌ (နပဋိကေခၤ အနာဂတံ) ဟူေသာ စကားအရ အနာဂတ္သည္ အစုအပံုရွိၿပီးသားႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ရန္မူ မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ၌ အဆိုအမိန္႔ရွိခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ သိပၸံႏွင့္စာလွ်င္ လြန္စြာမွ နက္ရွိဳင္းက်ယ္၀န္းလွသည္။ ဤအခ်က္ကို ေရာ ေရာသိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသာလွ်င္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *