ေဟာ့ကင္းတို႔၏ထူးျခားေသာဝန္ခံခ်က္

Share

ေဟာ့ကင္းတို႔၏ထူးျခားေသာဝန္ခံခ်က္

Einsteinေဟာ့ကင္းတို႔သည္ စၾကဝဠာအေၾကာင္းသိရန္ လြန္စြာႀကိဳးစားၾကသည္။ သူတို႔သည္

 

(– “things are as they are because they were as they were” –)

 

ဟူေသာအေျဖကို လက္မခံႏိုင္ၾကေခ်။ ေက်နပ္အားရမႈလည္း မရွိေခ်။ အရာရာသည္ အတိတ္က ျဖစ္သကဲ့သို႔ပဲ ပစၥဳပၸန္လည္း ျဖစ္ေနၾကတာပဲေပါ့ဗ်ာ ဆိုတဲ့စကားကို သူတို႔သည္ ဘဝင္မက်ေခ်။ ဤသို႔ ဘဝင္မက်သျဖင့္ အိုင္းစတိုင္းကိုပင္လွ်င္ အားမလို အားမရ တစ္ခါက ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ –

 

(Einstein should have known better.)

 

ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖူးသည္။ သူတို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ စၾကဝဠာႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔ေနသည္ကို ေကာင္းစြာအေထာက္အထား ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ စၾကဝဠာ၏ ျပန္႔ကားမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ (Edwin Hubble) သည္ (1929) ခုႏွစ္က သက္ေသထူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိုင္းစတိုင္းသည္ (Edwin Hubble) ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ေၾကာင့္ အံၾသကာ သူ၏မူလအယူအဆ အခ်ိဳ႕အား စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာမူ စၾကဝဠာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုင္းစတိုင္းသည္ တရားေသဘက္ကို လဲသည္။ သို႔မွသာ (God) ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ဟူ၍လည္း ဝင္စားခဲ့ပံု ရသည္။ စၾကဝဠာ စျဖစ္ခ်ိန္သည္ အခ်ိန္၏ အစပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဟာ့ကင္းတို႔က ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့ၿပီးၿပီ။

စၾကဝဠာသည္ မဟာေပါက္ကြဲမႈ (Big Bang) သီအိုရီအရ တစ္ခ်ိန္က စတင္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္ဟုသာ သိပၸံပညာရွင္ အမ်ားအျပား ယူဆၾကသည္။ ယခုအခါ ၾကယ္စုတို႔သည္ အေဝးသို႔ ဆက္လက္ေျပးသြား ေနၾကတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စၾကဝဠာသည္ ၾကက္မႏွင့္ ၾကက္ဥ မည္သူက ဦးစြာျဖစ္သနည္းဟု ေမးေသာေမးခြန္းကို ဥကစ၍ ျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာအရ ေျဖရွင္းၾကသည္။ စၾကဝဠာဆိုင္ရာဥ (Universe Egg) မွ (Big Bang) သီအိုရီအတိုင္း ေပါက္ကြဲလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ေပါက္ကြဲရျခင္းမွာ ထိုဥထဲ၌ သိပ္သည္းျခင္း လြန္စြာမ်ားျပား၍ အဆံုးစြန္ တန္ဖိုးကို ေရာက္ေသာအခါ ေပါက္ကြဲသြားသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ဤကား ေဟာ့ကင္းတို႔၏ အယူအဆပင္ ျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္းတို႔သည္ —

 

(Although science may solve the problem of how the universe began, it cannot answer the question: Why does the universe bother to exist? I don’t know answer to that.)

 

ဟု (The Origin of the Universe) စာစုတြင္ ေဟာ့ကင္းသည္ ဝန္ခံခဲ့သည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဘယ္လိုစတင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို စၾကဝဠာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ တည္ရွိလာခဲ့ရသည္ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ မေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေခ်။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း မသိပါဟု ဝန္ခံခဲ့သည္။ ယင္းဝန္ခံခ်က္ကို သူ၏ (The Origin of the Universe) စာစုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *