ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

၏အယူအဆမ်ား

ေဟာ့ကင္းႏွင့္

Albert Einstein

Albert Einstein

အိုင္းစတိုင္းသည္ စၾကဝဠာႀကီး ရပ္တည္ေနေသာ သေဘာဘက္သို႔ တိမ္းညြတ္သည္။ ထိုသို႔ တိမ္းညႊတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လည္း သူသည္ (Cosmological Constant) ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္အေျခအေန၌မူ စၾကဝဠာႀကီးသည္ ျပန္႔ကားလွ်က္ရွိသည္။ ဤသို႔ ျပန္႕ကားေၾကာင္းကို လက္ေတြ႕ သက္ေသ ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါ အိုင္းစတိုင္းသည္  သူ၏ စၾကဝဠာ ရပ္တန္႔ေနမႈကို လက္ေလ်ာ့ခဲ့ရသည္။ ဤအေၾကာင္းကို ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ (Black Holes and Baby Universes) စာစု၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပခဲ့ဖူးသည္။

(Einstein originally proposed a very small cosmological constant in the hope of balancing the tendency of matter to make the universe contract. That motivation disappeared when it was discovered that the universe is expanding.)

ဤကား ေဟာ့ကင္း၏ စၾကဝဠာ ျပန္႔ကားမႈကို ဖြင့္ဟခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အိုင္းစတိုင္းသည္ စၾကဝဠာ ျပန႔္ကားေနေၾကာင္း သိလွ်င္သိျခင္း သူ၏ စၾကဝဠာ တည္တံ့ရပ္ေနမႈကို လက္ေလ်ာ့ခဲ့သည္။ (Quantum Mechanics) ကို ေလ့လာရင္းျဖင့္ သူတို႔သည္  တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ထို ေကာက္ခ်က္ကို ေဟာ့ကင္းသည္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

( — their presence means that we will be able to predict less than we expected, –) ဟူ၍ ေဖၚျပခဲ့သည္။

အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အနာဂတ္ကို ႀကိဳေျပာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထက္ ေလ်ာ့နည္းစြာပဲ အမွန္အကန္ ႀကိဳေျပာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ သ္ို႔ေသာ္ ​ဤႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာတို႔သည္ သုေတသန၏ လြန္စြာ ရင္ခုန္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟုေတာ့ ေဟာ့ကင္းက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ဤ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာ့ကင္းသည္သူ၏ (Black Holes and Baby Universes) စာစု၌ ေဖၚျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *