ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

၏အယူအဆမ်ား

black-holes-and-baby-universes

သိပၸံပညာရွင္ ေဟာ့ကင္းသည္ ဟိုက္ဇင္ဘတ္၏ မေသခ်ာျခင္း နိယာမကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပရာ၌

အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီႏွင့္ ကြာဟေနေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

(This uncertainty principle of Heisenberg showed that one could not measure the state of a system exactly, so one could not predict the probabilities of different outcomes.)

ဟိုက္ဇင္ဘတ္၏ မေသခ်ာျခင္း နိယာမအရ

ျဖစ္တန္ရာေျခဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ေျပာေဟာခ်က္မ်ားဟာ မတိက်ႏိုင္ဟူေသာ အေျဖကိုထုတ္ခဲ့သည္။

(It was this element of chance, or randomness, that so disturbed Einstein.)

ပညာရွင္ႀကီး အိုင္းစတိုင္းအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ အရာသည္ ဤမေသခ်ာျခင္း သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။

(He refused to believe that physical laws should not make a definite, unambiguous prediction for what would happen.)

အိုင္းစတိုင္းကေတာ့မူ ေသခ်ာတိက်ေသာ ႀကိဳတင္ေျပာေဟာခ်က္တစ္ရပ္ မျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ဟု ယူဆေသာ အယူအဆအား ျငင္းဖ်က္ခဲ့သည္။

(But however one expresses it, all the evidence is that the quantum phenomenon and the uncertainty principle are unavoidable and that they occur in every branch of physics.)

အိုင္းစတိုင္း လက္မခံႏိုင္ေသာ္လည္း မေသခ်ာျခင္းနိယာမ ကြမ္တမ္သဘာ၀သည္ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ စမ္းသပ္မႈ ဌာနခြဲတိုင္း၌ အျဖစ္မွန္အျဖစ္လက္ေတြ႕ ေတြ႕ေနခဲ့ရသည္။ အိုင္းစတိုင္း သီအိုရီသည္ လက္ေတြ႕ ထြက္ေပၚလာေသာ မေသခ်ာမႈနိယာမႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီသည္ အစဥ္အလာသီအိုရီ အျဖစ္ႏွင့္သာ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့သည္။

ဤေနရာ၌ အိုင္းစတိုင္း၏ အယူအဆသည္ တရားေသဆန္ေသာဘက္သို႔ တိမ္းညႊတ္ေနေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္သည္။

(Part of Einstein’s problems with quantum mechanics and the uncertainty principle arose from the fact that he used the ordinary, common-sense notion that a system has a definite history.)

ထို႕ေၾကာင့္ ေဟာ့ကင္းက စနစ္တစ္ခုဟာ တိက်ေသခ်ာေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ သာမညေန႔စဥ္သံုး အယူအဆတစ္ခုကို အိုင္းစတိုင္းက ဆြဲကိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (Quantum mechanics) ၏ မေသခ်ာျခင္းနိယာမကိုု လက္မခံနိုင္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေဟာ့ကင္းက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ဤသိုျဖင့္ ေဟာ့ကင္းသည္ အိုင္းစတိုင္း၏ အယူအဆမ်ားအား စနစ္တက် လက္ေတြ႔က်က် ေ၀ဖန္ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလာခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဟာ့ကင္း၏ အယူအဆ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ သိသာေၾကာင္း တင္ျပရပါသည္။

ဤအယူအဆမ်ားကို ( and Baby Universes) စာစုမ်ား၌ အထင္အရွား ေတြ႕နိုင္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.