ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

၏အယူအဆမ်ား

images (16)   သိပၸံသမိုင္း၌ ေဟာ့ကင္းသည္ အိုင္းစတုိင္း၏ေနရာ အစားထိုး ရယူႏိုင္စြမ္းရွိေသာ၊ ထင္ရွားေသာ

ရူပေဗဒ သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ တစ္ခ်ိန္က တြင္းမဲႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ဆိုခဲ့ဖူးသည္ –

(Eventually, when the star has shrunk to a certain critical radius, the gravitational field at the surface becomes so strong that the light cones are bent inward so much that light can no longer escape.)

ၾကယ္တာရာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ရႈံ႕တြလာေသာအခါ အေတာ္အတင့္ အ၀န္းအ၀ိုင္း အတြင္းတြင္ ဆြဲအားသည္ လြန္စြာျပင္းထန္လွသည္။ ထိုအခါ အလင္းတို႔သည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကိုင္းက် လာတတ္သည္။ ထိုသို႔ ကိုင္းက်လွ်င္အလင္းသည္ လြတ္ေျမာက္ ထြက္ေျပးသြားႏိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘဲ ဆြဲေဆာင္ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ခံရသည္။

(According to the theory of relativity, nothing can travel faster than light.)

အေထြေထြႏႈိင္းရသီအိုရီအရ အလင္းထက္မည္သည့္အရာမွ မျမန္ပါဟူေသာအယူ ရွိခဲ့သည္။

(.. if light cannot escape, neither can anything else; everything is dragged back by the gravitational field.)

အလင္းေတာင္ မလြတ္ႏိုင္လွ်င္က်န္ေသာအရာ မည္သည့္အရာမွ မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဆြဲအား၏ စုပ္ယူ၀ါးမ်ိဳမႈကို ခံရဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။

(So one has a set of events, a region of space-time, from which it is not possible to escape to reach a distant observer.)

ေလ့လာသူအဖို႔ အလင္းဟာ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိလာခဲ့ရသည္။ ဤအခါမွာ အဲဒီ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ အ၀န္းကို အခုအခါ တြင္းမဲဟု ေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္ၾကရတာပါပဲ။

(This region is what we now call a black hole. Its boundary is called the event horizon and it coincides with the paths of light rays that just fail to escape from the black hole.)

ေဟာ့ကင္းသည္ Black Hole ဆိုေသာ က႑တြင္ အထက္ပါအတိုင္း Black Hole ျဖစ္လာပံုကို ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။ အခုအခါေတာ့မူ Black Hole ၏အ၀န္းအ၀ိုင္းျဖစ္ေသာ (Event Horizon) ကို သူသည္ အဓိပၸာယ္ ေျပာင္း၍သတ္မွတ္ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။

ဤကား ေဟာကင္း၏ စၾက၀ဠာ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၏ အေျဖရလဒ္မ်ားျဖစ္ရာ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားအျဟး ေ၀ဖန္စရာအျဖစ္ တင္ျပႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *