ေဟာ့ကင္း၏အယူအဆမ်ား

Share

၏အယူအဆမ်ား

 

STEPHEN HAWKING ေဟာ့ကင္းသည္  ထဲ၌ ဘာမ်ားရွိသည္ဆိုသည္ကို စိတ္ဝင္စားခဲ့ဖူးသည္။

 

Black Holes က တစ္စံုတစ္ရာကို ဝါးၿမိဳလွ်င္ ဝါးၿမိဳခံရေသာ အရာရာတို႔သည္ မည္သို႔ျဖစ္သြားသနည္း ??

သူတို႔သည္ ပ်က္စီးသြားၾကၿပီလား ?? (သို႔မဟုတ္)

အျခားေသာ စၾကဝဠာသို႔ ေရာက္သြားၿပီလား ??

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဟာ့ကင္းသည္ လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူရယ္စရာ ေျပာျပသည္မွာ သူသည္ Black Holes ထဲ၌ ဘာမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို သိလိုေသာ္လည္း သူသည္ Black Holes ထဲသို႔ ခုန္ခ်ရန္ စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါဟု ဟာသေႏွာ၍ ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ၎မွာ အင္တာဗ်ဳးတစ္ခု၌ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Black Holes တို႔သည္ သူ႔အဝန္းအဝိုင္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ အားလံုးအား စြဲယူ၍ ေခ်မြပစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဟာ့ကင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤဖြင့္ဆိုခ်က္ကို သူ၏ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

Sue: You say that it’s not known what eventually happens to a black hole and its contents. But I thought the theory was that whatever disappeared into a black hole, including an astronaut, would eventually be recycled as Hawking radiation.

 

Stephen: The mass energy of the astronaut will be recycled as radiation sent out by the black hole. But astronaut himself, or even the particles of which he is made, won’t come out the black hole. So the question is, what happens to them? Do they get destroyed, or do they pass into another universe? That is something I would dearly like to know, not that I’m thinking of jumping into a black hole.

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *