အနာဂတ္သည္ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားပါလား —

Share

၏အယူအဆမ်ား

အနာဂတ္သည္ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားပါလား —

Sir Stephen Hawking makes a rare public appearance အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာ့ကင္းသည္ ဤသို႔ေရးသားခဲ့ဖူးသည္ —

(Is everything determined? The answer is yes, it is. But it might as well not be, because we can never know what is determined.)

အရာရာသည္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားပါလား? ဟူ၍ ေမးေသာ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖသည္ – ဟုတ္ကဲ့ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသားပါဟု ေျဖႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူးလို႔ ခံယူႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ထည့္ေျပာပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာဆံုးျဖတ္ၿပီးသား ျဖစ္သည္ကို မသိေသာေၾကာင့္ပါ – လို႔ ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ (Is everything determined?) ဟူေသာ စာစု၌ ေရးသားခဲ့သည္။

လူသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားႏိုင္ပါသလား? ဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ လူ၏အမူအရာကို ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ပါသလား? ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖင့္ အေျဖထုတ္ယူႏိုင္သည္။  သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေျပာလိုက္သျဖင့္ မူလဘူတ အေျခအေန ပ်က္ဆီးေရြ႕ေလ်ာသြားသည့္ အေျခအေနလည္း ရွိသည္။ လြန္စြာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္ – ၎ကို (The fact of making a prediction would disturb the system –) ဟူ၍  ေဟာ့ကင္းက ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္သည္ မလြတ္လပ္သည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ၍ ယူတတ္ရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္ကလည္း ဤသို႔ စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ ၌လည္း ယင္းအေၾကာင္းကို စိတ္ဝင္စားခ်က္မ်ား ရွိေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ပို၍နက္နဲေသာ သေဘာကို ေဆာင္သည္။ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္ကလည္း ဤကိစၥကို ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္သို႔ စဥ္းစား၍ တရားေသသေဘာကို မ်က္ကန္းလက္ခံ ျခင္းမ်ိဳးမျပဳေၾကာင္း  ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *