ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးလာပံု

Share

၏အယူအဆမ်ား

ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးလာပံု

LONDON: Professor Hawking  ေဟာ့ကင္းသည္ (A Brief History of Time) စာအုပ္ကို ေရးသားၿပီးေနာက္ နာမည္ႀကီးလာသည္။ ေဟာ့ကင္းနာမည္ႀကီးလာရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ သူသည္ သိပၸံပညာတို႔၏ အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာလိုသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ယင္းကိုသူက ႐ူပေေဗဒ ပညာရပ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ဤကားသူ႔သေဘာထားႏွင့္ သူ႕အဆံုးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္။

(– I wanted to do research in physics because it was the most fundamental science.)

သူ၏ စိတ္ဝင္စားျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားမွာ

(Where we came from?)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကေရာက္လာတာလဲ?

(– then why we were here?)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကိုဘာေၾကာင့္ ေရာက္ေနရတာလည္း?

ဒီအေမးမ်ားကို စိတ္ဝင္စား ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳးစားရင္း ေဟာ့ကင္းသည္ နာမည္ႀကီးလာသည္။

စၾကဝဠာ ျဖစ္ေပၚလာရပံုမွာ သိပၸံ၏ ဥပေဒသဆိုင္ရာ သေဘာထားအတိုင္း ျဖစ္လာရသည္ဟု ေဟာ့ကင္းက ယူဆခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စၾကဝဠာဘယ္လိုျဖစ္လာသည္ ဟူေသာသေဘာပင္ျဖစ္၍၊ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ သူသည္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု႔ ဝန္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ –

(But I still don’t know why it began.)

ဒါေပမယ့္ ယခုထက္တိုင္ သူဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည္ ဆိုသည္ကို မသိေသးပါဟု ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ ( and Baby Universes) စာစုတို႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံခဲ့သည္။

(This singularity would be an end of time.)

ေဟာ့ကင္းသည္ အမွတ္ထူးအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာသ႐ုပ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အမွတ္ထူး ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု တည္ရွိႏိုင္ပံုကို စၾကဝဠာဆိုင္ရာ ႐ူပေဗဒ အျမင္ျဖင့္ ေကာင္းစြာတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုအမွတ္ထူးတြင္ အခ်ိန္သည္ ကုန္ဆံုး သြားရေပလိမ့္မည္ဟု သူသည္ ေကာက္ခ်က္ခ် ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ အမွတ္ထူးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ သူသည္ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ တင္ျပႏိုင္စြမ္း ရွိခဲ့သျဖင့္ အထူးနာမည္ႀကီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Articles and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *