ပန္းတိုင္(၂)

Share

ပန္းတိုင္(၂)

ပန္းတိုင္အေၾကာင္းကို ရႈေဒါင့္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ပန္းတိုင္သည္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကို စံျမန္းေသာအခါ ရုပ္နာမ္ခ်ဳပ္သြားသည္။ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ နိဗၺာန္စံျမန္း၍ ေနာက္ဆံုး အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းသြားရသည္။ သံသရာ ျပန္လွည့္ မလာေတာ့ေခ်၊ ရုပ္နာမ္ထပ္မျဖစ္ေတာ့ေခ်၊ ယင္းကား အဆံုးနိဂံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ပန္းတိုင္သည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာမူ ပန္းတိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုအမိန္႔မ်ား အခ်ိဳ႕ကို ခ်န္ထားခဲ့ရာ ေလာကီလိုင္းအတြက္ သက္သက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ – ၏ လြန္စြာမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ (The Universe in a Nutshell) စာအုပ္မွ အမွာစာတြင္ ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္ –

The ultimate Theory of Everything seemed to be just over the horizon. How has the situation changed since then? Are we any closer to our goal? As will be described in this book, we have advanced a long way since then. But it is an ongoing journey still and the end is not yet in sight. According to the old saying, it is better to travel hopefully than to arrive. Our quest for discovery fuels our creativity in all fields, not just science. If we reached the end of the line, the human spirit would shrivel and die. But I don’t think we will ever stand still. We shall increase in complexity if not in depth and shall always be the centre of an expanding horizon of possibilities.

ထိုသို႔ ေဟာကင္းေရးခဲ့သည္။

အဓိပၸာယ္မွာ သူတို႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရန္ေဝးေသးသည္ဟုလည္း ဝန္ခံသည္၊ တဖက္ကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အဆံုးသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ အဆံုးသို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ လူဆိုသည္မွာ ရႈံ႕တြ၍ ေသဆံုးရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ လႈပ္ရွားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးအစဥ္အလာ အယူအဆ ေျပာသက့ဲသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သြားေနရတာက ေရာက္တာထက္ ပိုၿပီးေကာင္းပါလိမ့္မယ္ ဆိုေသာ စကားကို လက္သံုးသံုးၾကသည္။

ဤကား အုိင္းစတိုင္းၿပီးသည့္ေနာက္ အထူးထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ သိပၸံပညာရွင္ႀကီး သက္ရွိ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း၏ အယူအဆပင္ျဖစ္သည္။  သူတို႔သည္ –  

.. .. it is better to travel hopefully than to arrive.

ဟူေသာ စကားကို လြန္စြာ မွီးလိုၾကသည္။ ဤကိစၥမွာမူ ေလာကီအတြက္သက္သက္၊ ေလာကီ စဥ္းစားမႈျဖင့္ စဥ္းစားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု သေဘာရသည္။

စာေရးသူ သိသည္မွာ နိဗၺာန္ေရာက္လွ်င္ လြတ္ေျမာက္သြားသည္၊ ရုပ္နာမ္ခ်ဳပ္သြားသည္၊ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ သာလွ်င္ အၿပီးအပိုင္ နိဗၺာန္စံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲျခင္း အားလံုးမွ ကင္းသည္၊ ရုပ္နာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆင္းရဲဟူသမွ် ကင္းသည္၊ လႊမ္းမိုးေသာ ရုပ္နာမ္လည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမည္၊ ေပၚစရာလည္း မရွိေခ်။ တဏွာဓာတ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပန္းတိုင္သည္ နိဗၺာန္ျဖစ္၍ လြန္စြာ အဖိုးတန္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ရုပ္နာမ္ရွိလွ်င္ တဏွာကၽြန္ခံရသည္။ ၄င္းမွာ လြန္စြာ နစ္နာသည္၊ တဏွာခိုင္းေစရာသို႔ ရုပ္နာမ္မ်ားက လိုက္ရသည္၊ ယင္းမွာ လြန္စြာအဆင့္ နိမ့္သည္။ တဏွာကို ေအာင္ႏိုင္မွ ေကာင္းမည္ ဆိုသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္မ်ား ဆံုးမေတာ္ မူၾကသည္။ ေအာင္ႏို္င္ေသာအခါ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းသာရျခင္းသည္ တဏွာကုန္ဆံုး၍ ႏွေျမာစရာ ေကာင္းသည္ဟု ယူဆရျခင္းထက္ ပိုမိုအဖိုးတန္သည္။

ထပ္မံ၍ ေဖာ္ျပပါမည္၊ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ  ရံႈ႕တြျခင္း မရွိမူ၍ ဓာတ္ေျပာင္းသြားသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ မွသာလွ်င္ သိႏိုင္သည္။ ဤရုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုးသြားေသာ္လည္း  ဉာဏ္ပညာျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ လြတ္ေျမာက္စြာ စံျမန္း၍ အၿပီးအပိုင္ အဆံုးစြန္သို႔ ေရာက္သြားသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသးသူမ်ား သိနားလည္ရန္ လြန္စြာမွ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ပန္းတိုင္ နိဗၺာန္သည္သာ မွန္ကန္သည္ဟု မိမိသေဘာရေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *