အဘိဓမၼာကိုပူေဇာ္သင္ယူရာ၌ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္ရန္လိုအပ္သည္

Share

 အဘိဓမၼာကိုပူေဇာ္သင္ယူရာ

၌ေရွ႕ေနာက္ညီညႊတ္ရန္လိုအပ္သည္

အဘိဓမၼာကို သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ စာအုပ္မ်ားေရးသားျခင္း၊ ျပဳစုရာ၌ ေရွ႕ေနာက္ ညီညႊတ္ရန္ Lawka oakshaung02သတိထားသင့္ေလသည္။ အဘိဓမၼာ ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ ေရးေသာစာအုပ္၌ (နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာေသာစိတ္ကေလး) ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးရာ လြန္စြာမွ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေလသည္။

အမွန္မွာ နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ရာ – ႐ုပ္နာမ္ထဲ၌ နာမ္ပါသည္၊ နာမ္ထဲ၌ စိတ္ပါသည္ကို မသိေက်းကၽြန္ျပဳရာက်သည္။ ထို အဘိဓမၼာဆရာသည္ သခၤတႏွင့္၊ အသခၤတကို မကြဲပါဟု ဝန္ခံသကဲ့သို႔ ရွိသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခႏၶာတည္းဟူေသာ စိတ္ကေလးသည္ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္္းသာစြာ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေဖာ္ျပခ်က္မွာ သူ၏နာမည္ႀကီးလွေသာ အဘိဓမၼာစာအုပ္ထဲ၌ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ၌ ပါရွိေသာ အဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ သခၤတႏွင့္ အသခၤတကို ကြဲရမည္။ သခၤတသည္ ႐ုပ္နာမ္ျဖစ္၍၊ အသခၤတသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ နိဗၺာန္ျဖစ္ေသာ အသခၤတထဲ၌ သခၤတျဖစ္ေသာ စိတ္ကေလးက ခ်မ္းသာစြာေနျခင္းကို နိဗၺာန္ေခၚသည္ဟု ဖြင့္ဆိုရာ၊ ၎၏ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ မွားယြင္းၾကေပေတာ့မည္။ ၎၏ စာဖတ္ ပရိသတ္မ်ားလည္း ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ မွားယြင္းေပၾကေတာ့မည္။

အမွန္မွာမူ ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ အဘိဓမၼာကို လြန္စြာၾကည္ညိဳသျဖင့္ ဦးခိုက္ပူေဇာ္ကာ သင္ယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာလုပ္သူမ်ား ယခုကဲ့သို႔ ေရွ႕ေနာက္ မညီညႊတ္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာအခါ အဘိဓမၼာသည္ ပ်က္စီးေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ား မ်ားျပားေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၌ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ ဆရာမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၌ စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ားေလေလေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဘိဓမၼာအေပၚ အထင္လြဲမွားမႈမ်ား တိုးပြား၍၊ အဘိဓမၼာသည္ ေရွ႕ေနာက္မညီညႊတ္ေသာသေဘာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဝဖန္ခံရႏိုင္သည္။

အမွန္မွာ ၏ တရားေတာ္သည္ လြန္စြာၾကည္ညိဳ၍၊ အဘိဓမၼာတရားသည္ လြန္စြာမွ ခက္ခဲနက္႐ိႈင္း၍၊ အားရပါးရ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ အဘိဓမၼာဆရာဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို အမည္ခံ၍၊ ေရႊတံဆိပ္မ်ားရ၍၊ စာအုပ္မ်ား ေရးသားရာ၌ အမွားအယြင္းမ်ား မွားယြင္းေနေသာအခါ လြန္စြာမွ တာဝန္မဲ့လုပ္ရာက်သည္။ အဘိဓမၼာ လိုက္စားသူမ်ားအား လမ္းလြဲသို႔ပို႔ရာက်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာသင္ယူသူမ်ားသည္ ပဋိပတၱိအက်င့္က်င့္ရန္လိုအပ္သည္ဟု တင္ျပလိုပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာကို ၾကည္ညိဳသျဖင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ လိုက္စားရာ မိမိက ပဋိပတၱိအက်င့္ အခံမရွိေသာအခါ ယခုကဲ့သို႔ မွားယြင္းခဲ့ေလသည္။ ေဖာ္ျပပါ အဘိဓမၼာဆရာသည္ ပဋိပတၱိအက်င့္ မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ဝင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နိဗၺာန္၌ စိတ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို နားမလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ တရားက်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နိဗၺာန္၌ စိတ္ခ်ဳပ္၍ ျဖင့္ နိဗၺာန္၏ ခ်မ္းသာမႈကို ဝင္စားသည္ ဟူ၍သာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဘိဓမၼာဆရာသည္ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္မႈ မရွိဘဲ အပရိကလုပ္၍ စာအုပ္ေရာင္းစားေနလွ်င္ေတာ့မူ၊ သင္တန္းပို႔ခ် ေနလွ်င္ေတာ့မူ အဘိဓမၼာဆရာသည္ မိမိေလ့လာေသာ အဘိဓမၼာအား ၾကည္ညိဳေလးစားရာမက်ဘဲ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္း၍ လမ္းလြဲသို႔ ပရိသတ္မ်ားအား ဦးေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ျဖစ္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼာဆရာမ်ားသည္ ေရွ႕ေနာက္ ညီညႊတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ သခၤတနွင့္ အသခၤတကြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *