သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၉)

Share

သိပၸံပညာထဲကဘ၀တစ္ခု (၉)

ေဟာ့ကင္းသည္ ထိုအခန္းမွာပင္ ေခၚ တြင္းမဲႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့ရာ

What it meant was that matter could curve a region in on itself so much that it would effectively cut itself off from the rest of the universe. The region would become what is called a . Objects could fall into the , but nothing could escape. (Page-75)

ဟူ၍ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

ကာလႏွင့္ ဌာနတို႔သည္ ေကြ႕ေကာက္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ၄င္းတို႔ က်န္စၾက၀ဠာအပိုဒ္မွ ျပတ္ေတာက္ေစႏိုင္ ခဲ့ေလသည္။ ထို ျပတ္ေတာက္သြားေသာ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို Black Hole ဟု ေခၚရသည္။ အရာရာတို႔သည္ Black Hole ထဲသို႔က်ႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္ မည္သူမွ ျပန္မထြက္ႏိုင္၊ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္။ ဤသို႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Black Hole သည္ စိတ္၀င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔၏ အထြတ္အထိပ္ပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ Black Hole ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာ့ကင္းသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖြင့္ဆိုသတင္းေပးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ A sum over histories ဟု သံုးႏႈန္းႏိုင္ေသာ သမိုင္းသည္ ျဖစ္တန္ရာေခ် အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္ ဟူသည့္ စကားကို အမွီျပဳခဲ့သည္။

အိုင္းစတိုင္းသည္ ကြမ္တမ္ပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာေပၚခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မေသခ်ာမႈ နိယာမ ေပၚထြန္းလာသည္ကို အိုင္းစတိုင္းသည္ လက္မခံလိုပါ။ ယင္းကိစၥမွာ –

Einstein used the ordinary commonsense notion that a system has a definite history. (Page-78)

အိုင္းစတိုင္းသည္ သမိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္အလာ သေဘာထားကို ခံယူခဲ့ရာ ထိုခံယူခ်က္မွာ သမိုင္းသည္ တိတိက်က် ျပဌာန္းၿပီး ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ ယခုအခါ သမိုင္းသည္ ျဖစ္တန္ရာေခ် အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေပၚထြန္းလာရာ အိုင္းစတိုင္းသည္ ဤအခ်က္အလက္ကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အိုင္းစတိုင္း၏ ေနာက္ပိုင္း ရက္မ်ားတြင္ ေသခ်ာေသာ စနစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစားရင္း အခ်ိန္ကုန္ ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။

အိုင္းစတိုင္း၏ ႏိႈင္းရသီအိုရီမွ ေခၚ အမွန္ထူးကို အက်ံဳး၀င္ ဆြဲယူရရွိႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ ထို အမွတ္ထူးတြင္ အားလံုးေသာ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား ခ်ဳပ္ဆံုးရမည္ဟု အနက္ဖြင့္သည္။ ယင္းကို ႐ူပေဗဒပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္မခံႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သမိုင္း၏ ျဖစ္တန္ရာေခ် အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လက္ခံႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမွာ အခ်ိန္ေယာင္ကို နားလည္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္ဟု အိုင္းစတိုင္းကို ေ၀ဖန္ရင္း ေဟာ့ကင္းသည္ သူ၏ ဘလက္ဟိုးလ္စာအုပ္ အခန္း(၈) ၌ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ဘလက္ဟိုလ္းစာအုပ္ အခန္း (၉) တြင္ စၾက၀ဠာသည္ အစရွိႏိုင္ပါမည္လား? ဟု ေမးေသာ ေမးခြန္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို အထူး အေလးအနက္ထား၍ ၀င္စားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ The origin of the Universe စၾက၀ဠာ၏ အရင္းအျမစ္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို အထူး ဦးစားေပး၍ ေလ့လာခဲ့သည္။

အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီသည္ အလံုးစံုခ်ဳပ္ဆံုးမႈ သုညတနိဂံုးကို ရည္ညႊန္းသည္ ျဖစ္ရာ ယင္းသီအိုရီပါ ခ်ဳပ္ဆံုးရမည့္ စာရင္းထဲ၌ ပါ၀င္သြားသည္။ ဤအခ်က္ကို –

Thus, general relativity brings about its own downfall by predicting singularities. (Page-92) ဟူ၍ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ —

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *